ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์เผยเปิด'ตลาดต้องชม'แล้ว44แห่งจากเป้าหมาย 77 แห่ง


 นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มเข็งในทุกมิติ และขับเคลื่อนประเทศชาติตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” งานด้านเศรษฐกิจจึงมุ่งเน้น            การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน ตลอดจนช่วยเหลือธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร  ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ด้วยการเพิ่มกำลังซื้อขายในประเทศ สร้างความสมดุล และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จึงจัดทำโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” เป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาด ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน            และเชื่อมโยงภาคการค้ากับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน อันส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี


กระทรวงพาณิชย์  ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในดำเนินการเปิดตลาดต้องชมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครบตามเป้าหมายในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 77 แห่ง ซึ่งจนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 มีจำนวนตลาดต้องชมที่เปิดแล้ว 44 แห่ง หนึ่งในตลาดต้องชมที่น่าสนใจและมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดภาคใต้ คือ “ตลาดริมน้ำคลองแดน” อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 14.00 - 20.00 น. ภายในตลาดมีร้านค้ากว่า 140 เป็นตลาดต้องชมที่มีความน่าสนใจ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และชุมชน มีความเข้มแข็ง มีการสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน และได้รับผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น โดยการจัดตั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นการอนุรักษ์ ให้ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ตลาดแห่งนี้จึงมีความสวยงามตามธรรมชาติ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แล้วยังมีสินค้าที่น่าสนใจ โดยเป็นสินค้าที่กลุ่มองค์กรชุมชนได้มีการส่งเสริมให้มีการขายสินค้าพื้นบ้าน เช่น ปลาทอดทรงเครื่อง (สูตรโบราณ), แป้งแดง, ข้าวยำ, ข้าวมันแกงไก่, เต้าคั่ว, ห่อหมกปลาอินทรี, ขนมกอ, ขนมจาก, ขนมลูกโดน, ขนมโค เป็นต้น รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน เป็น ปูนปั้นรูปมโนราห์อีกด้วย  หลังจากเปิดดำเนินการแล้ว กรมการค้าภายในจะพัฒนาตลาดต้องชมอย่างครบวงจร อาทิ การติดตามประเมินผล การเสริมสร้างองค์ความรู้ การเชื่อมโยงและเพิ่มช่องทางการซื้อขายสินค้า  การประชาสัมพันธ์ตลาดและสินค้าของตลาดต้องชมผ่านสื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  เพื่อให้ตลาดต้องชมมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทั้งนี้ มั่นใจว่า การนำเอกลักษณ์กระทรวงพาณิชย์เข้าไปส่งเสริม โดยสร้างความเที่ยงตรงเที่ยงธรรม โปร่งใส มีตาชั่งกลาง ติดป้ายแสดงราคา และกำหนดราคายุติธรรม แต่คงอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ไว้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาใช้บริการและจับจ่ายสินค้า ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจะหมุนเวียนกลับมาสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปพัฒนาเพื่อยกระดับ “ตลาดต้องชม” อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรม OTOP ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคของคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้มี ความสวยงาม เป็นระเบียบและ              ถูกสุขอนามัย รวมทั้งส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์พาณิชย์ และคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนมาท่องเที่ยว “ตลาดต้องชม” ซึ่งจะได้สินค้าดีมีคุณภาพและช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 พ.ค. 2559 เวลา : 15:36:51

07-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2020, 11:13 pm