ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เปิดโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2016 ถอดรหัสการค้าอาเซียน


 


นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ      กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเปิดงานในพิธีเปิดโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2016 ดำเนินงานโดย ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่             26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ว่า ตลาดสินค้าและบริการฮาลาลมีความต้องการเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะตลาดอาหารฮาลาลเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วตามอัตราการคาดการณ์การเพิ่มของประชากรมุสลิมที่มีจำนวนถึงประมาณ 1.9 พันล้านคน    คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ของประชากรทั้งโลก และมีแนวโน้มอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรมุสลิมเป็นสัดส่วน     ร้อยละ 30 ของประชากรทั้งโลกภายในปีพ.ศ. 2568 ส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วย 

 
โดยในปีพ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไปยังประเทศในกลุ่มมุสลิม (Organization of Islamic Conference : OIC) ที่ประกอบด้วยประเทศต่างๆ ถึง 57 ประเทศครอบคลุมในหลายภูมิภาค ได้แก่ ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ อาเซียน แอฟริกา เอเชียกลาง ยุโรป และอเมริกาใต้ มีมูลค่าประมาณ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวถึงร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2556 โดยมีสินค้าสำคัญหลักคือ ข้าว น้ำตาล อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น มูลค่าการส่งออกที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไทยและผู้ประกอบการผลิต ผู้ส่งออกของไทยที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งรวมถึงตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิมด้วย

การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน สร้างความรู้         ความเข้าใจในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการยื่นขอเอกสารใบรับรอง/ใบอนุญาตทางการค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อผลิตสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการทั้งด้านสุขภาพ คุณภาพของสินค้า และการผลิตที่สอดคล้องตามหลักศาสนาอิสลาม จึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการไทย พร้อมก้าวสู่ระดับแนวหน้า และสร้างความได้เปรียบทางด้านการค้าในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอาเซียน
รูปแบบการจัดสัมมนา ประกอบด้วย 

การจัดสัมมนา เน้นฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ สิทธิประโยชน์ทางการค้า และระบบที่มีการพัฒนาเครือข่ายในการขอใบรับรอง / ใบอนุญาตของหน่วยงานภายในศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ และให้ความรู้ ความเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดน การค้าผ่านแดน เช่น ใบอนุญาตที่สำคัญจากหน่วยงานราชการและเอกชน เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาด

การจัดกิจกรรม OSEC Clinic บริการให้คำแนะนำ คำปรึกษาจากหน่วยงานราชการและเอกชน แก่ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงาน โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ ณ บริเวณหน้าห้องสัมมนา 

นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ      กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวสรุปว่าการจัดงาน One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic มีเป้าหมายดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างเครือข่ายทางการค้า มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่งคงและยั่งยืน โดยในปีนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://onestopservice.ditp.go.th


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 พ.ค. 2559 เวลา : 12:08:53

27-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555