ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กลุ่มซีไอเอ็มบีเปิดตัวทุนการศึกษาระดับอาเซียน The CIMB ASEAN Scholarship


 


กลุ่มซีไอเอ็มบีเปิดตัวทุนการศึกษาระดับอาเซียน The CIMB ASEAN Scholarshipแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่านระบบ buddy และการสร้างเครือข่ายเพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจยุคใหม่


กัวลาลัมเปอร์: เพื่อเป็นการสานต่อความมุ่งมั่นในการลงทุนสร้างเยาวชนแห่งอาเซียน กลุ่มซีไอเอ็มบีมอบทุนการศึกษาอาเซียน The CIMB ASEAN Scholarship ที่ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายจำนวน 20 ทุน สำหรับนักศึกษาโครงการปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงตามที่นักศึกษาเลือก โดยเปิดรับนักศีกษามาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย และกัมพูชา ทั้งที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในปัจจุบันและที่กำลังจะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
 

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากโครงการนี้ คือ ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆที่นอกจากจะช่วยในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพกับซีไอเอ็มบี โดยผ่านระบบคู่หู (buddy system) ที่ให้นักศึกษาได้จับคู่กับชาวแบงก์ซีไอเอ็มบีในการศึกษาเรียนรู้และฝีกฝนแบบประสบการณ์จริง รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักและสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ตลอดจนเข้าร่วมโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับอาเซียนของซีไอเอ็มบี  
 

เต็งกู ดาโต๊ะ ศรี ซาฟรูล อาซิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มซีไอเอ็มบี กล่าวว่า “โครงการทุนการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของซีไอเอ็มบีในบทบาทของการเตรียมความพร้อมแก่ผู้นำในอนาคต ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนการเติบโตของอาเซียนอันเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของกลุ่มซีไอเอ็มบี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาแบบรอบด้านเพื่อบ่มเพาะนักศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งไม่เพียงต้องเก่งเรื่องงาน แต่ต้องเก่งเรื่องคนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงเช่นปัจจุบัน นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสได้เข้าทำงานกับซีไอเอ็มบีในประเทศใดประเทศหนึ่งจากทั้งหมด 17 ประเทศอีกด้วย" 
 
 
ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิ่งต่อไปนี้

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ซึ่งรวมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ต้องจ่าย ตลอดจนค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทางกลับเยี่ยมบ้าน
 
มีชาวแบงก์ซีไอเอ็มบีเป็น buddy ทำให้ได้รับการฝึกฝนแบบประสบการณ์จริงและมืออาชีพ


เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้วัฒนธรรมภายในกลุ่มซีไอเอ็มบี รวมถึงโอกาสในการรู้จักและสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารระดับสูงของซีไอเอ็มบี
 
เข้าร่วมในโครงการประชาคมอาเซียนของซีไอเอ็มบีอย่าง CIMB Young Leaders ASEAN Summit และ CIMB ASEAN Stock Challenge 
 
เข้าร่วมในกิจกรรม CSR ของซีไอเอ็มบี 
มีโอกาสฝึกงานและร่วมงานวิจัยกับซีไอเอ็มบี 
เข้าร่วมหลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำและการเสริมสร้างประสิทธิผลต่างๆ
รับการพิจารณาเป็นพนักงานของซีไอเอ็มบีผ่านโครงการ The Complete Banker programme  

คุณสมบัติ
 
ผู้สมัครต้องเป็นประชากรของประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ประเทศไทย หรือ กัมพูชา โดยมีผลการสอบ/การประเมินผลการเรียนระดับเตรียมอุดมที่โดดเด่น (เช่น Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, ‘A’-Levels, International Baccalaureate หรือที่เทียบเท่า ตามระบบในประเทศตนเอง) และมีผลงานที่แสดงถึงความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม ผู้สมัครต้องได้สมัครเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีกับสถาบันการศึกษาแล้วในขณะที่ยื่นสมัครกับโครงการ และได้รับการตอบรับที่แน่นอนแล้วจากสถาบันการศึกษาในขณะที่ได้รับทุนการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 หรือปีที่ 2 (ซึ่งไม่มีพันธะผูกพันทุนการศึกษาจากองค์กรอื่นใด) สามารถยื่นสมัครได้เช่นกัน 
 

ทุนการศึกษาอาเซียนของซีไอเอ็มบี ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆได้แก่ ธุรกิจ/การบริหาร การบัญชี การเงินและการธนาคาร (ทั้งแบบทั่วไปและแบบอิสลาม) เศรษฐศาสตร์ นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ การบริหารความเสี่ยง วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.cimb.com/aseanscholarship โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียด และยังไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ (เอกสารจะเรียกเก็บเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเท่านั้น) ปิดรับสมัครวันที่ 12 มิถุนายน 2559 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมลไปได้ที่ cimbaseanscholarship@cimb.com  หรือ ติดต่อด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  0 2685 6612 หรือ 0 2685 6618
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 พ.ค. 2559 เวลา : 14:57:54

12-12-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 12, 2023, 5:06 am