ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
2หน่วยงานMOUแนะแนวอาชีพให้นร.เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน


 


กรมการจัดหางาน  ร่วมมือ สพฐ. แนะแนวการศึกษาและอาชีพให้นักเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อสามารถวางแผนการศึกษาและอาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในวันที่  2  มิถุนายน  2559  ณ  ห้องประชุม สพฐ.
 
            
นายอารักษ์  พรหมณี  อธิบดีกรมการจัดหางาน  กล่าวว่า  การแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษา และอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพราะกระบวนการแนะแนวอาชีพจะทำให้นักเรียนได้มีข้อมูลสำคัญ 3 ประการ ที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผนการศึกษาและอาชีพ คือ ประการแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของตนเอง
 
ประกอบด้วย ระดับสติปัญญา (IQ) ลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และความถนัดทางอาชีพ ซึ่งจะทราบได้โดยการทำแบบทดสอบในเรื่องต่างๆ ดังกล่าว ประการที่สอง ข้อมูลเกี่ยวกับโลกของอาชีพ ซึ่งการที่นักเรียนจะวางแผนอาชีพได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะและเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพต่างๆ และประการสุดท้ายนักเรียนจะต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของตลาดแรงงาน เพื่อวางแผนการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 
 
            
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558  เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ที่จัดให้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ดำเนินการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยกระทรวงแรงงานให้การสนับสนุนแบบทดสอบศักยภาพต่างๆ และการประมวลผลการทดสอบในระบบออนไลน์แก่นักเรียนและสนับสนุนข้อมูลอาชีพและข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของตลาดแรงงานแก่เครือข่ายครูแนะแนวของสถานศึกษา
            
กระทรวงแรงงาน  โดยกรมการจัดหางาน  จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตอบรับนโยบายดังกล่าว โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการแนะแนวให้รู้ศักยภาพของตนเองมีความรู้เรื่องโลกของอาชีพ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สพฐ. จะดำเนินการให้ครูแนวแนวของสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบข้อมูลอาชีพและข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของตลาดแรงงาน
 
โดยกรมการจัดหางานให้การสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ขยายผลไปสู่ครูประจำชั้นของนักเรียนให้มีทักษะการใช้และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ให้สามารถตัดสินใจวางแผนการศึกษาสู่การประกอบอาชีพได้  นอกจากนั้น กรมการจัดหางาน และ สพฐ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
 
รวมทั้งให้มีคณะกรรมการประสานงานระดับจังหวัด หรือระดับอำเภอ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและประสานงานการพัฒนาทักษะการใช้แบบทดสอบศักยภาพต่างๆ และการประมวลผลการทดสอบในระบบออนไลน์ และหรือออฟไลน์  ผู้สนใจเข้ารับการแนะแนวและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10  หรือโทรสายด่วนกรมการจัดหางาน  1694
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 มิ.ย. 2559 เวลา : 17:00:55

02-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 2, 2020, 12:57 pm