ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปภ.หนุนท่องเที่ยววางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาจากสุราษฎร์ฯไปเกาะสมุย


 


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนินโครงการวางท่อจาก กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีไปเกาะสมุยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขยายเขตน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนคาดแล้วเสร็จกุมภาพันธ์ 2560

นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ปัจจุบันชุมชนและธุรกิจบนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยในช่วงฤดูแล้งมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ที่ผ่านมา กปภ. ได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่มาโดยตลอดด้วยการปรับปรุงขยายแหล่งน้ำดิบสำรองให้สามารถกักเก็บน้ำดิบได้มากขึ้นควบคู่กับการติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ (Mobile Plant)และการก่อสร้างระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Reverse Osmosis: RO) 

ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่อย่างยั่งยืน กปภ. จึงวางแผนก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลจาก กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุย โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1.วางท่อส่งน้ำจากสุราษฎร์ธานี-อำเภอดอนสัก 2.วางท่อส่งน้ำจากอำเภอดอนสัก-ลอดทะเล-เกาะสมุย 3.วางท่อส่งจ่ายน้ำบนเกาะสมุย ทั้งนี้ กปภ. ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination:IEE)เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการเลือกวางแนวท่อประปา จะเลือกวางแนวท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลโดยใช้เทคโนโลยีของการวางท่อที่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์จะเพิ่มกำลังการผลิตจาก 3,450 ลบ.ม./ชม. เป็น 5,450 ลบ.ม./ชม. (ฝั่งสุราษฎร์ธานี) และ 1,100 ลบ.ม./ชม. เป็น 3,100 ลบ.ม./ชม. (ฝั่งเกาะสมุย)นอกจากจะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังสามารถรองรับผู้ใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นอีก 64,184 ราย แยกเป็นพื้นที่จ่ายน้ำฝั่งสุราษฎร์ธานี 45,284 ราย และพื้นที่จ่ายน้ำบนอำเภอเกาะสมุย 18,900 ราย ทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายเนื่องจากมีน้ำสะอาดใช้อย่างพอเพียง และยังเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง อันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายประชารัฐของรัฐบาลอีกด้วย
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 มิ.ย. 2559 เวลา : 07:19:50

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 10:01 am