ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กนง.-กนส.ประเมินเสถียรภาพศก.-การเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดีแม้คุณภาพสินเชื่อด้อยลง


 


ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการหารือร่วมกันระหว่าง กนง. และ กนส. วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เพื่อติดตามและประเมินเสถียรภาพระบบการเงินของไทย โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

ในภาพรวมเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทยอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินและธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง แม้ว่าคุณภาพสินเชื่อของลูกหนี้จะด้อยลงทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และภาคครัวเรือนเกษตร แต่สถาบันการเงินมีเงินสำรองและเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง 

สำหรับเสถียรภาพการเงินด้านต่างประเทศของไทยอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน สะท้อนจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลต่อเนื่องและเงินสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งจะช่วยรองรับผลกระทบที่อาจเกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่างประเทศได้ อาทิ ความไม่แน่นอนของแนวนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก การผิดนัดชำระหนี้ของธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศจีน รวมทั้งการที่สหราชอาณาจักรอาจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

ภายใต้ภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน ทำให้พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทน ที่สูงขึ้น (Search for yield) ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สะท้อนจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน ขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมามีการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น ตราสารที่มี ความซับซ้อน และ ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated bonds) ซึ่งนักลงทุนบางส่วนอาจประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควรจะเป็น (Underpricing of risks) 

ดังนั้น นักลงทุนควรเข้าใจถึงความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ รวมถึงผู้ขายผลิตภัณฑ์ต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และครบถ้วนแก่นักลงทุน โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยง ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแลทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ระมัดระวังและติดตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตลอดมา และได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา

นอกจากนี้ ที่ประชุมสนับสนุนแนวทางที่ภาครัฐจะให้ความสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและปรัชญาการดำเนินงานของสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความเชื่อมโยงกับระบบการเงินเพิ่มขึ้น รวมถึงมีผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 มิ.ย. 2559 เวลา : 14:48:33

04-10-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 4, 2023, 7:47 am