ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เชียงใหม่ เปิดงาน Field Day ต้อนรับฤดูกาลผลิตใหม่


 


 

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร  หรือ  Field Day  ต้อนรับฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศพก. บ้านม่วงเขียว ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง ชู 11 ฐานเรียนรู้ หนุนนโยบายรัฐ ส่งเสริมเกษตรกรมีรายได้ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 
วันนี้ (14 มิถุนายน 2559) นายสุรพงษ์  เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านม่วงเขียว หมู่ที่ 4 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ฤดูกาลผลิต ปี 2559 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่าย การบริหารจัดการระบบการผลิตตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
 
 

สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านม่วงเขียว หมู่ที่ 4 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้คือ นายบุญทรง  ยุติธรรม  โดยปัจจุบันพื้นที่อำเภอสันกำแพงส่วนใหญ่ปลูกข้าวชั้นความเหมาะสมมาก (S1) จำนวน 79,792 ไร่ หรือร้อยละ 87 ซึ่งยังประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และโรคแมลงศัตรูพืชลำบาก
 
ดังนั้น จึงมีแนวทางการพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยใช้เทคโนโลยี เรียนรู้ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้จริง ซึ่งมีฐานการเรียนรู้รวม 11 ฐาน ได้แก่ 1.การเลี้ยงปลาในกระชัง  2.การผลิตน้ำส้มควันไม้      3.การปลูกข้าวอินทรีย์ (ข้าวนาโยน) 4.การผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานและปุ๋ยชีวภาพ  5.การเลี้ยงหมูหลุม       6.การปลูกผัก พืชสมุนไพรอินทรีย์  7.การผลิตน้ำยาอเนกประสงค์  8.การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์  9.การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  10.การปลูกไม้ผลผสมผสาน และ11.การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์

ทั้งนี้ การจัดงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัด       ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 จำนวน 882 ศูนย์ ในทุกอำเภอทั่วประเทศ ภายในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2559

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 มิ.ย. 2559 เวลา : 12:13:32

19-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 19, 2022, 10:10 pm