ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บัญชีกลางพัฒนาระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งติดตามความเสียหายกับหน่วยงานรัฐ


 


กรมบัญชีกลางเร่งเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง เพื่อติดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐและช่วยให้ส่วนราชการได้รับชดใช้ค่าเสียหายจนครบถ้วน
 

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางในฐานะที่มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยสำนวนและแจ้งให้ส่วนราชการเรียกให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ โดยมีระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง เป็นเครื่องมือช่วยติดตามการดำเนินการเมื่อเกิดความเสียหายแก่เงินของแผ่นดิน หรือเยียวยาความเสียหายอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งยังมีฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคำพิพากษาและลูกหนี้ในคดีปกครองของหน่วยงานภาครัฐที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันซึ่งจากการติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบ พบว่า มีหน่วยงานใช้งานระบบจำนวน 392 หน่วยงาน คิดเป็น 5% ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด เพื่อให้หน่วยงานใช้งานระบบมากขึ้นจนถึง 100% ของหน่วยงานทั้งหมด กรมบัญชีกลางโดยสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ (สพต.) ได้กำชับผู้ตรวจสอบภายในเร่งรัดเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

 
ขณะนี้ กรมบัญชีกลางได้รับงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง เพื่อเพิ่มฟังค์ชั่นต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ (National e-Payment) โดยให้สามารถใช้งานระบบได้ด้วยอินเทอร์เน็ตหลากหลายเบราเซอร์ ทั้ง explorer firefox chrome สมาร์ทโฟน และแท็บเลต ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ทันที และหน่วยงานสามารถเรียกดูข้อมูลความเสียหาย หรือ สถิติคดีในรูปแบบกราฟข้อมูล รวมถึงลดขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานได้ง่าย และรวดเร็ว

ในอนาคตจะทำให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบการเร่งรัดหนี้ได้โดยตรงและรวดเร็วทำให้ทางราชการได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากลูกหนี้ทุกประเภทได้ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นจนครบถ้วน และหากหน่วยงานภายนอก เช่น ป.ป.ท. ปปช. สตง. หรือคณะกรรมาธิการฯ ต้องการข้อมูล กรมบัญชีกลางพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว

“ผมเชื่อว่าระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง จะใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบอายุความ เพื่อให้ดำเนินการฟ้องคดีหรือออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้เงินได้ภายในกำหนดไม่ให้ขาดอายุความ รวมทั้ง ควบคุมตรวจสอบการติดตามสืบหาทรัพย์สิน การบังคับชำระหนี้ และใช้เป็นระบบคำนวณกลางช่วยคำนวณเงินที่ต้องชดใช้กรณีผิดสัญญารับทุนหรือผิดสัญญาลาศึกษา และคำนวณเงินที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ต้องรับผิดขอผ่อนชำระหนี้ โดยระบบที่พัฒนาปรับปรุงใหม่จะแสดงข้อมูลสถิติ เช่น ความเสียหายทางละเมิด คดีพิพาทของส่วนราชการทุกคดี และจำนวนลูกหนี้ภาครัฐ เป็นต้น เพื่อผู้บริหารใช้ตัดสินใจในการกำหนดนโยบายการบริหาร การติดตามเร่งรัดหนี้ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้มีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์”นายมนัส กล่าว


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 มิ.ย. 2559 เวลา : 10:37:56

12-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 12, 2020, 5:12 pm