ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว. พณ. ย้ำพาณิชย์จังหวัดต้องมีบทบาทนำด้านเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่


 


รมว. พณ. ย้ำพาณิชย์จังหวัดต้องมีบทบาทนำด้านเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่เป็นกลไกสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น

 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายการทำงานของพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยย้ำให้พาณิชย์จังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ต้องมีบทบาทนำด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ เป็นกลไกสำคัญเร่งขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น พร้อมให้การบ้านกำหนดแผนปฏิบัติงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจสำคัญ/เร่งด่วนในแต่ละพื้นที่
 

วันนี้ (27 มิถุนายน 2559) นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน    การประชุมพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ โดยเมื่อช่วงต้นปีกระทรวงพาณิชย์      ได้ปรับโครงสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดโดยรวมหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในจังหวัดให้มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภายใต้นโยบายหลังคาเดียวกัน ( One Roof Policy)  พร้อมกำหนดสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 1 แห่งในแต่ละภูมิภาคให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดจำนวน 18 กลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไปพร้อมกัน ในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ระดับจังหวัด   ต้องมีบทบาทนำด้านเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและ  มีประสิทธิภาพ
 
 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งฐานรากในท้องถิ่น (Local Economy) ผ่านกลไกประชารัฐเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมในท้องถิ่น ผลักดัน SMEs วิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง ยกระดับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการวางแผนผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ตั้งแต่การผลิตการแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ การจำหน่าย การสร้างแบรนด์ มีการใช้นวัตกรรม ผลักดันให้รู้จักทำมาค้าขาย เกิดการลงทุนและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน เป็น SMEs Farmer/Farmer Entrepreneur ส่งเสริมและพัฒนาระบบกลไกตลาดรองรับ/เชื่อมโยงสินค้าจากตลาดชุมชนไปยังตลาดกลางสู่ศูนย์กระจายสินค้า เชื่อมโยงสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) อาเซียน และตลาดโลก
 

ภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนเรื่องค่าครองชีพและการใช้จ่ายประจำวัน โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการซื้อสินค้าและบริการให้แก่ประชาชน การดูแลปากท้องและลดภาระค่าครองชีพประชาชน โดยติดตามตรวจสอบราคาสินค้าจังหวัดในระดับเหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมดูแลค่าครองชีพ อาทิ การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (ธงฟ้า) / หนูณิชย์ เร่งสร้างผู้บริโภครุ่นใหม่ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพอีกทางหนึ่ง รวมทั้งต้องดูแลเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะติดตามสถานการณ์และภาวะราคาสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ ข้าว ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ผลไม้ ยางพารา และสินค้าเกษตรอื่นๆ วางแผนบริหารจัดการล่วงหน้า จัดหาตลาดรองรับ ใช้กลไกตลาดกลาง ตลาดชุมชน เข้ามาเสริมการดำเนินการ

 
สำหรับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดซึ่งที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน มีภารกิจในการดูแลแก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน เสริมสร้างความร่วมมือระดับพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามนโยบายรัฐบาล
 

ทั้งนี้ หลังการมอบนโยบายและการรับฟังความคิดเห็นของพาณิชย์จังหวัดแล้ว ได้มีการจัด Workshop เพื่อทบทวนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและภารกิจสำคัญ/เร่งด่วนในแต่ละพื้นที่

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 มิ.ย. 2559 เวลา : 12:48:21

05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 3:10 pm