ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ไกรรัช เงยวิจิตร' ดำรงตำแหน่งเลขาสนง.ศาลปกครองคนใหม่


 

สำนักงานศาลปกครองได้เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายไกรรัช เงยวิจิตร ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองตั้งแต่วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป


ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ นายไกรรัช เงยวิจิตร ข้าราชการฝ่าย ศาลปกครอง พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สำหรับประวัติการศึกษาและการรับราชการของเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง  จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ ๑ รุ่นที่ ๔๐ สำนักงาน ก.พ. และ นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง นยปส. รุ่นที่ ๔ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักงานศาลปกครอง
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 มิ.ย. 2559 เวลา : 17:02:08

05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 8:14 am