ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์จัดงาน Organic & Natural Expo 2016 แนวคิด 'สังคมอินทรีย์ (Organic Society) ชีวิตดี อย่างยั่งยืน'


 


กระทรวงพาณิชย์ ปักธงพร้อมจัดงาน Organic & Natural Expo 2016 ภายใต้แนวคิด “สังคมอินทรีย์ (Organic Society) ชีวิตดี อย่างยั่งยืน” เพื่อผลักดันสินค้าอินทรีย์ให้ก้าวหน้าและเกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง สร้างการรับรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติไทยไปทั่วโลก คาดมีผู้ชมงานไม่น้อยกว่า 4 หมื่นคน”
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนจนสามารถเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศได้นั้น ถือเป็นวาระแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์มีส่วนร่วมผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงาน Organic & Natural Expo ขึ้นเป็นประจำทุกปี งาน Organic & Natural Expo 2016 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2558      ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “สังคมอินทรีย์ (Organic Society) ชีวิตดี อย่างยั่งยืน” งานนี้ถือเป็นงานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากจะเป็นที่รวมผู้ผลิต ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการอินทรีย์และธรรมชาติอย่างครบวงจร และมีเวทีการสัมมนาให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น มาตรฐานสินค้าอินทรีย์ แนวโน้ม และช่องทางการตลาดแล้ว ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ด้านการผลิต การรับรองมาตรฐาน การตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน       การแข่งขันให้แก่เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำสู่ผู้บริโภค รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดทั้งในและต่างประเทศ และในปีนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก งาน Organic & Natural Expo 2016 จึงนับเป็นเวทีการค้าสินค้าอินทรีย์ที่สำคัญทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารของภูมิภาคอาเซียน
 

“จากการจัดงานในปีที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติ จำนวน 200 ราย จากจำนวนผู้สมัครเข้ามา 300-400 ราย มีจำนวนคูหาทั้งหมด 305 คูหา โดยมีจำนวนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานจำนวนมากถึง 37,734 คน และมีมูลค่าการค้าระหว่างการจัดงานกว่า 15 ล้านบาท สำหรับการจัดงานในปีนี้ทางกรมการค้าภายในก็มีความคาดหวัง  ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ที่ลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณของกระแสความตื่นตัว   และสนใจในสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อภาพรวมของทิศทางการเติบโตของสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคต สำหรับตลาดสินค้าอินทรีย์ของประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ซึ่งมีผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะก้าวไปสู่ตลาดในภูมิภาคและของโลกได้อย่างแน่นอน มั่นใจว่า งานในปีนี้ จะมีจำนวนผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติม

ภาพรวมตลาดเกษตรอินทรีย์กำลังทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับโลกและภูมิภาค โดยงานวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์โลก ระบุว่า เกษตรอินทรีย์ เป็นภาคการผลิตที่เติบโตได้เร็วที่สุดของโลก เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อความตื่นตัวเกี่ยวกับสุขอนามัย อาหารปลอดภัย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจำนวนเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกรวมแล้วกว่า 1.8 ล้านคน มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์และพื้นที่ระยะปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์ รวมกันประมาณ 232.5 ล้านไร่  โดยประเทศที่มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากที่สุดคือ ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ และประเทศที่มีจำนวนประชากร       ทำเกษตรอินทรีย์มากที่สุด ได้แก่ อินเดีย ยูกันดา และเม็กซิโก ตามลำดับ

 ด้านมูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์โลก พบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าตลาดสูง          ถึง 72,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือ 2.3 ล้านล้านบาท) และมีอัตราขยายตัวร้อยละ 12.8 โดยประเทศที่ครองตลาดใหญ่ที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และฝรั่งเศส สำหรับภูมิภาคเอเชียเกษตรอินทรีย์มีพื้นที่ประมาณ 23 ล้านไร่ หรือร้อยละ 10 ของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งโลก โดยประเทศจีนมีพื้นที่มากสุด รองลงมา คือ อินเดีย ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 8 ในภูมิภาคเอเชีย และเป็นอันดับที่ 4 ในอาเซียน ส่วนตลาดเกษตรอินทรีย์ในเอเชีย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และตลาดที่สำคัญ คือ ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ เป็นต้น สำหรับประเทศไทยนั้น พื้นที่เกษตรอินทรีย์มีประมาณ 370,000 ตร.กม. จำนวนประชากรที่ทำเกษตรอินทรีย์ มีประมาณ 7,000 ราย มีผลผลิต 80,000 ตัน โดยมูลค่าการส่งออกคิดเป็น 135 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ  3,000 ล้านบาท มีตลาดส่งออกเกษตรอินทรีย์ไทยที่สำคัญ คือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ สิงคโปร์ ตามลำดับ

 งาน Organic & Natural EXPO 2016 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 – วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 – 20.00น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องเพลนนารี่ ฮอลล์ 1-3 และห้องบอลรูม สำหรับผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.organicnaturalexpo.com หรือโทร. 02-507-5722-23

 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 มิ.ย. 2559 เวลา : 15:29:49

14-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2022, 10:33 am