ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เผยผลสำรวจพบปชช.ใช้ข้อมูลด้านแรงงานของกรมการจัดหางานมากที่สุด


 


กรมการจัดหางานเผยผลสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานด้านความต้องการของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลแรงงาน พบทุกระดับการศึกษาและอาชีพใช้ข้อมูลด้านแรงงานจากกรมการจัดหางานมากที่สุด ร้อยละ 65.82
           
นายอารักษ์  พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานของสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านแรงงานจากกระทรวงแรงงาน จำนวน 5,000 ตัวอย่าง พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลด้านแรงงานของกรมการจัดหางานมากที่สุดถึงร้อยละ 65.82 โดยอยู่ในทุกกลุ่มระดับการศึกษา อาชีพ และทุกกลุ่มช่วงอายุ ซึ่งเมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพยังพบว่าทุกกลุ่มยังใช้ข้อมูลของกรมการจัดหางาน    มากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีงานทำซึ่งอยู่ในระหว่างการหางานทำร้อยละ 80.13 และผู้มารับบริการส่วนใหญ่ต้องการให้มีการเพิ่มเติมข้อมูลของกรมการจัดหางานมากที่สุด ร้อยละ 65.63 โดยต้องการให้ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ผู้ประกอบการต้องการจ้างให้ตรงกับปัจจุบัน เช่น วุฒิการศึกษา อายุ ตำแหน่งที่ว่าง และเพิ่มบริการแจ้งเตือนให้ผู้ที่ต้องการหางานทำทราบเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง เช่น ทาง E-mail SMS โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น
                       
นายอารักษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางานยังได้เพิ่มและพัฒนาช่องทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการและเข้าถึงข้อมูลของกรมการจัดหางานได้อย่างสะดวก และรวดเร็วขึ้นโดยขณะนี้กำลังดำเนินการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสายด่วนกรมการจัดหางาน1694 เป็น 20 คู่สาย ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – เดือนพฤษภาคม 2559 มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 49,652 ครั้ง โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว บริการจัดหางานในประเทศ การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ การแนะแนวอาชีพ/การประกอบอาชีพอิสระ โดยมีแรงงานต่างด้าวมาใช้บริการ จำนวน 4,654 ครั้ง จำแนกเป็นเมียนมา จำนวน 1,802 ครั้ง ลาว จำนวน 1,005 ครั้ง กัมพูชา จำนวน 1,693 ครั้ง ภาษาอังกฤษ จำนวน 53 ครั้ง และภาษาเวียดนาม จำนวน 101 ครั้ง ต้องการคำแนะนำหรือปรึกษาข้อมูลการหางานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ ติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 มิ.ย. 2559 เวลา : 07:31:09

08-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 8, 2020, 2:47 am