ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขนส่งฯเผยมีผู้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะป้ายเหลืองแล้ว 8,877 ราย


 


 
กรมการขนส่งทางบก เปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยื่นความประสงค์ขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะป้ายเหลือง รวม 3 วัน (1-5 ก.ค. 59) มีผู้ยื่นความประสงค์แล้ว 8,877 ราย ย้ำการเพิ่มคนในวินเดิมหรือขอจัดตั้งวินใหม่ ให้ยื่น ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ที่วินตั้งอยู่ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

 
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2 ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยได้เปิดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองให้ถูกต้องตามกฎหมายยื่นความประสงค์ขอเพิ่มจำนวนผู้ขับขี่ในวินเดิม หรือขอจัดตั้งวินใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา (จนถึง 5 กรกฎาคม 2559) พบว่ามีผู้ยื่นความประสงค์เพื่อขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะในวินเดิม รวมทุกเขตของกรุงเทพมหานคร มีจำนวนทั้งสิ้น 8,877 ราย ส่วนการขอจัดตั้งวินใหม่ขณะนี้มีจำนวน 15 วิน สมาชิกรวม 126 ราย โดยเปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ที่วินตั้งอยู่ เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น
 
 
และสำหรับในส่วนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบางรายที่มีรายชื่อในบัญชีเดิมจากการลงทะเบียนรอบแรก แต่ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องยื่นความประสงค์ใหม่ทั้งหมด ภายในกำหนดระยะเวลาเดียวกัน โดยคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกหนังสือรับรองการจัดตั้งวินใหม่และหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงปริมาณความต้องการการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะของประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในการใช้บริการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 และต้องดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะภายใน 120 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรอง

 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับหลักฐานที่ใช้ในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขอจัดตั้งวินใหม่ ได้แก่ แผนผังแสดงที่ตั้งวินและแผนผังการจอดรถพร้อมรูปถ่ายต้องมีระยะห่างจากวินเดิมตามความเหมาะสม หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่ในกรณีเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล รายชื่อผู้ขับรถในวิน สำเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่สิ้นอายุ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ ในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ หนังสือรับรอง การเช่าซื้อ เป็นต้น เส้นทางหรือท้องที่ในการรับจ้างและอัตราค่าโดยสารที่ต้องไม่เกินอัตราที่ทางราชการกำหนด
 
ส่วนกรณีการเพิ่มผู้ขับขี่ในวินเดิมใช้สำเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่สิ้นอายุ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือหลักฐานการได้มาของรถ และหลักฐานที่แสดงว่าขับรถอยู่ในวินนั้นจริง เช่น ภาพถ่ายขณะรับจ้าง ทั้งนี้ กรณีผู้ที่ใช้ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแสดงเป็นหลักฐานนั้น ต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะให้เรียบร้อยก่อนนำรถมาจดทะเบียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1  โทร. 0 2415 7336, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โทร. 0 2433 4775, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3  โทร. 0 2332 9035, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 โทร. 0 2543 5505 ถึง 6 และสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โทร. 0 2271 8724 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ก.ค. 2559 เวลา : 11:06:04

26-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2022, 5:57 am