ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
มท.สั่งการทุกจังหวัดใช้กลไกประชารัฐแก้ปัญหาทุจริตประกาศสัตยาบัน4ก.ย.นี้


 


มหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดใช้กลไกประชารัฐ แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น สร้าง “จังหวัด-อำเภอ-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใสสะอาด” พร้อมประกาศสัตยาบันร่วมกันทั่วประเทศ 4 กันยายน 2559

วันนี้ (6 ก.ค. 59) นายกฤษฎา  บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศวาระ “มหาดไทยใสสะอาด” เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีธรรมาภิบาล โดยยึดถือเป็นนโยบายเน้นหนักที่ทุกส่วนราชการในสังกัดต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งในปี 2559 กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนด ROADMAP การทำงานโดยเน้นพัฒนาระบบบริหารราชการและสร้างกลไกป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ดังนั้น เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ในความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต กระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไก “ประชารัฐ” สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ดำเนินการ สร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณะ (Public Participation)เชิญภาคีภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน ร่วมพูดคุยหารือ แสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องที่ ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการฮั้วประมูลในทุกกรณี โดยนำเข้าสู่การพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ. จังหวัด) เริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 และจัดพิธีลงนามสัตยาบัน ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าทุกฝ่ายจะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”

และให้ทุกหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดทุกแห่ง นำสัตยาบันดังกล่าวไปบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องที่ในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดและจริงจัง ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด การเผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างแพร่หลายทุกขั้นตอนเพื่อให้ประชาชน ผู้สนใจสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้ทุกขั้นตอน รวมทั้งสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ที่มีการดำเนินการดังกล่าวด้วย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้กลไกประชารัฐ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตถือเป็นแนวทางหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยได้นำมาใช้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนและประชาชนซึ่งจะช่วยให้การบริหารราชการภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส ประชาชนในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้มีส่วนรับรู้ รับทราบ ทุกขั้นตอนการทำงาน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ปัญหาการทุจริตหมดไป.บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ก.ค. 2559 เวลา : 15:35:34

26-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2022, 5:53 am