ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เปิดดูที่นี่ ! ครม.เห็นชอบรายละเอียดโครงสร้างกองทุนรวม TFF/จัดตั้งกองทุนรวมภายใน ก.ค.นี้


 

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดโครงสร้างกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (กองทุนรวมฯ) ที่มีมูลค่ากองทุน 100,000 ล้านบาท โดยในระยะแรกให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ลงทุนรายเดียวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 8/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และเห็นชอบกลไกการรับประกันผลตอบแทนที่ให้มีกองทุนหมุนเวียนโดยให้ตราเป็นพระราชบัญญัติเพื่อรักษาระดับผลตอบแทนของกองทุน รวมถึงสร้างจูงใจและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้รับทราบโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้เข้าสู่กองทุนฯ ประกอบด้วย โครงการของกรมทางหลวง  2 โครงการ และโครงการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

 

 


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกล่าวถึงรายละเอียดโครงสร้างกองทุนรวมฯ ดังนี้

กองทุนรวมฯ มีลักษณะเป็นรวมโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะจัดตั้งภายใต้ประกาศและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเป็นกองทุนปิด (ไม่กำหนดอายุโครงการ)

โครงสร้างกองทุนรวมฯ ในระยะแรกให้กระทรวงการคลังลงทุน 10,000 ล้านบาท โดย 1,000 ล้านบาทแรกให้กระทรวงการคลังลงทุนและดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ทันที โดยขณะนี้ คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำกับการดำเนินงานของกองทุนฯ ได้เห็นชอบผลการคัดเลือก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการเป็นผู้จัดการกองทุนในระยะแรก คาดว่าจะสามารถเสนอสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อจดทะเบียนและจัดตั้งกองทุนรวมฯ อย่างเป็นทางการภายในเดือนกรกฎาคม 2559

สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมฯ (กองทุนหมุนเวียน) และได้ดำเนินการนำส่งให้กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

     
ให้กระทรวงคมนาคม หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพตามที่กระทรวงคมนาคมได้รายงาน คือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ของกรมทางหลวง และโครงการของ กทพ. รวมทั้งโครงการอื่นๆ เข้าสู่กองทุนรวมฯ โดยเร็ว

คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำกับการดำเนินงานของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการจ้างคณะที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย ที่ปรึกษาทางการเงินทั้งในและต่างประเทศ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้จัดการการจัดจำหน่าย เพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดและดำเนินการอื่นๆ เพื่อนำโครงการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นและโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่มีศักยภาพเข้าสู่กองทุน เพื่อให้สามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวสรุปถึงประโยชน์ของการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ว่า กองทุนรวมฯ จะสามารถระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการลดข้อจำกัดของการใช้แหล่งเงินทุนจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และช่วยให้การบริหารจัดการหนี้สาธารณะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเป็นไปอย่างรวดเร็วและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว
 

LastUpdate 12/07/2559 16:58:52 โดย : Admin

02-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 2, 2020, 10:20 pm