ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ไทย-มหาวิทยาลัย UOEH ญี่ปุ่น MOU ความร่วมมือด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม


 


          
วันนี้ (22 กรกฎาคม 2559) นายแพทย์อำนวย  กาจีนะ  อธิบดีกรมควบคุมโรค  พร้อมคณะผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย เข้าหารือและร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ ดร.นายแพทย์โทชิอะกิ  ฮิกาชิ  อธิการบดีมหาวิทยาลัย UOEH (University of Occupational and Environmental Health) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาโดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
          
นายแพทย์อำนวย กล่าวว่า มหาวิทยาลัย UOEH เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น และมีสถานะเป็นศูนย์ประสานงานขององค์การอนามัยโลกด้านอาชีวอนามัยของภูมิภาคแปซิฟิกใต้ (Who Collaborating Center on Occupational Health in West Pacific Region) มีการบริหารงานแบบเอกชนที่เป็นรูปแบบพิเศษที่สนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น โดยกระทรวงสุขภาพ แรงงานและสวัสดิการ ซึ่งได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนี้ เพื่อรองรับปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอุตสาหกรรมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว
          
โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับแพทย์ พยาบาลและนักวิชาการด้านสาธารณสุข มีการวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านพิษวิทยาของสารเคมีและรังสี วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลในสังกัด 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย UOEH (UOEH Hospital) ซึ่งมีขนาด 678 เตียง เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีสถานที่ตั้งในมหาวิทยาลัย  และโรงพยาบาลวากามัสซึ (Wakamatsu Hospital)  มีขนาด 150 เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีสถานที่ตั้งในพื้นที่ชุมชน
          
นายแพทย์อำนวย กล่าวต่อไปว่า จากปัญหาผลกระทบสุขภาพของสารเคมีและรังสี โดยเฉพาะสารเคมีประเภทแร่ใยหิน ทางมหาวิทยาลัย UOEH เป็นหน่วยงานหลักในการก่อตั้ง The ASIAN ASBESTOS INITIATIVE (AAI) เพื่อความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย การวิจัยและพัฒนาวิชาการสำหรับการกำจัดโรคปอดจากแอสเบสตอส ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสถานะเป็นศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกด้านอาชีวอนามัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO Collaborating Center on Occupational Health in South East Asia Region) ได้ร่วมประชุมและมีความร่วมมือใน AAI ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัย UOEH และกรมควบคุมโรค มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา และได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องนับแต่นั้นมา
          
ดังนั้น ในปี 2559 นี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย จึงได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัย UOEH ประเทศญี่ปุ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความร่วมมือทางด้านการวิจัยและการพัฒนาวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพและมาตรการความปลอดภัยและกลไกทางกฎหมาย สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง มีความร่วมมือจัดทำหลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Medicine) สำหรับแพทย์ พยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและมาตรการความปลอดภัยและกลไกทางกฎหมายของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ประชาชนสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
 
      

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 ก.ค. 2559 เวลา : 12:32:22

08-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2020, 7:16 pm