ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เผยอนาคตแนวโน้มจ้างงานเปลี่ยน -ปี 2564เข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์


 


กระทรวงแรงงาน ระดมความเห็นทุกภาคส่วน จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ‘ปลัดแรงงาน’ เผย อนาคตแนวโน้มการจ้างงานเปลี่ยน คาดภายในปี 2564 ไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ ก.แรงงาน พร้อมส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศให้รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อ 22 ก.ค.  ว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระยะ 20 ปี โดยได้ให้แนวทางในการกำหนดแผนทุก 5 ปี ซึ่งต้องคิดไปถึงข้างหน้าว่าประชากรของประเทศไทยต้องเป็นอย่างไรในอนาคต โดยระยะแรกจะเป็นของระยะการปฏิรูปที่มีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ ดังนั้นจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์รวมถึงเรื่องเทคโนโลยี 
 

 
 
ทั้งนี้ การจัดทำยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านแรงงานจะต้องกำหนดทิศทางว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร สำหรับการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการร่วมกันคิดและผลักดันการพัฒนายุทธศาสตร์กำลังคนของประเทศไทยให้สามารถรองรับการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ก้าวไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0
 
         
ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การจ้างงานในอนาคตมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันประเทศไทยจะต้องเผชิญเรื่องสังคมสูงอายุด้วย ที่ขณะนี้มีผู้สูงอายุกว่า 14 ล้านคน โดยคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2564 ดั้งนั้นการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่กระทรวงแรงงานต้องประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น การวางแผนกำลังคนของประเทศให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากโดยจะต้องพัฒนาศักยภาพให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
 
         
 
“การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเป็นเรื่องจำเป็นที่กระทรวงแรงงานจะต้องประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อวางแผนกำลังคนมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญที่สุดคือ การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี”ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว


 

บันทึกโดย : วันที่ : 23 ก.ค. 2559 เวลา : 07:12:27

08-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2020, 6:24 pm