ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คืบหน้าโครงการหมู่บ้านละ 2 แสน กระจายเม็ดเงินลงพื้นที่แล้ว 1.2 หมื่นลบ. คิดเป็น 85%


 กระทรวงมหาดไทยเผยความคืบหน้าโครงการหมู่บ้านละ 2 แสน ช่วงสัปดาห์สุดท้ายตามแผนงาน มีผลเบิกจ่ายกว่าร้อยละ 85 กระจายเม็ดเงินลงพื้นที่แล้ว 1.2 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (25 ก.ค. 59) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้ดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หรือโครงการหมู่บ้านละ 2 แสน ดำเนินการใน 74,588 หมู่บ้าน มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ 85,443 โครงการในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 14,789 ล้านบาท มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ และจะต้องดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้

 
ปัจจุบันเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งในขณะนี้มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วรวม 72,495 โครงการ เป็นเงินกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.23 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559) โดยโครงการที่มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ โครงการด้านสาธารณประโยชน์ เช่น การขุดลอกคูคลอง บ่อบาดาล ซ่อมแซมฝาย ท่อระบายน้ำ เป็นต้น มีจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 100% จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สมุทรสาคร และจังหวัดสตูล ในจังหวัดที่เหลือก็มีผลการเบิกจ่ายมากกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด ให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อให้ทุกจังหวัดสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หรือโครงการหมู่บ้านละ 2 แสน เป็นการส่งเสริมบทบาทให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอนและร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน โดยจากผลการเบิกจ่ายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การดำเนินโครงการของแต่ละพื้นที่ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการและมีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่อย่างแท้จริง

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ก.ค. 2559 เวลา : 14:53:02

18-10-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 18, 2021, 10:14 pm