ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โพลสะท้อนปชช.กว่า 90% มองสถานการณ์ยาเสพติด 'ไม่ได้ดีขึ้น'


 


สถานการณ์ยาเสพติด ณ วันนี้ นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนปัญหาหนึ่ง                           ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการศึกษาและรวบรวม “แนวคิดเปลี่ยนการแก้ปัญหายาเสพติดแนวใหม่” โดยเน้นการป้องกันและการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการลดปริมาณยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างยั่งยืน อีกทั้งกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการ (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด .... ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายมาตราของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

“สำนักงานกิจการยุติธรรม” ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ร่วมกับ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จำนวนทั้งสิ้น 538 คน  เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นและเพื่อเป็นแนวทางพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สำรวจระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2559 สรุปผลได้ดังนี้  


เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ยาเสพติด ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?


อันดับ 1 แย่ลง 46.65%เพราะ  สถานการณ์ของยาเสพติดมีความสลับซับซ้อนกว่าที่ผ่านมา  เยาวชน วัยรุ่นติดยากันมากขึ้น กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ำแย่มีผลกระทบอย่างมาก ฯลฯ

อันดับ 2 เหมือนเดิม 45.17%เพราะ  ปัญหายาเสพติดมีมานาน ปราบเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดสิ้น  ปัญหาอาชญากรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมักมีสาเหตุมาจากยาเสพติด ฯลฯ

อันดับ 3 ดีขึ้น 8.18%เพราะ  รัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังมากขึ้น กำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วน สามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดทั้งรายใหญ่ รายย่อย เจ้าหน้าที่เข้มงวด เอาจริงเอาจัง ฯลฯ


เมื่อถามถึง“สาเหตุสำคัญ” ของปัญหายาเสพติด ณ วันนี้ คือ  

อันดับ 1 ปัญหาครอบครัว 83.40%
อันดับ 2 สังคมเสื่อมโทรม 78.85%
อันดับ 3 บทลงโทษตามกฎหมายไม่เด็ดขาด 76.95%
อันดับ 4 หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ละเลย ไม่เคร่งครัด   72.18%
อันดับ 5 สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ                       71.02%


เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าการจำคุกสามารถแก้ปัญหาในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดให้ลดลงได้หรือไม่?  

อันดับ 1 พอช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง     47.77%เพราะ  การจำคุกทำให้ผู้ที่กระทำผิดไม่สามารถออกไปก่อเหตุได้ ช่วยตัดตอนและทำให้เครือข่ายยาเสพติดมีจำนวนลดน้อยลง  จำนวนผู้ติดยาอาจลดน้อยลงเนื่องจากมีการบำบัดผู้ติดยา การจำคุกอาจทำให้ผู้ที่ทำผิดกลับตัวกลับใจ  ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง ฯลฯ

อันดับ 2 แก้ปัญหาไม่ได้เลย 45.54%เพราะ  ควรดำเนินการกับผู้ค้ารายใหญ่ตัวจริงมากกว่า  ในเรือนจำเองก็มีเครือข่ายยาเสพติด สามารถติดต่อซื้อขายกันได้ทั้งในคุกและนอกคุก  หลายคนที่ออกมาแล้วก็ทำผิดซ้ำอีก ฯลฯ

อันดับ 3 ช่วยแก้ปัญหาได้มาก       6.69%เพราะ  การจำคุกเหมือนมีตราบาปติดตัว เข้าไปแล้วมีแต่ความลำบากทุกข์ทรมาน ทำให้ผู้ที่คิดจะทำผิดเกิดความเกรงกลัว เข็ดหลาบ ไม่กล้าที่จะทำผิดอีก กฎหมายเข้มงวดเอาจริงเอาจังมากขึ้น ฯลฯ  


เมื่อถามว่า นอกเหนือจากการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประชาชนอยากให้เน้นเรื่องใดเพิ่มเติมเป็นพิเศษ 

อันดับ 1 การแก้กฏหมายยาเสพติด                           61.60%
อันดับ 2 การฝึกวิชาชีพเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ 47.47%
อันดับ 3 การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด           43.57%
อันดับ 4 จัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติดให้เพียงพอ 43.01%
อันดับ 5 การศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิธีการแก้ปัญหายาเสพติดของต่างประเทศ         27.62%


เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทยมาถูกทางแล้วหรือยัง?

อันดับ 1 ยังไม่ถูกทาง 67.29%
อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 26.21%
อันดับ 3 ถูกทางแล้ว 6.50%
 
 


 

LastUpdate 26/07/2559 16:43:35 โดย : Admin

08-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2022, 5:20 am