ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
PTT พร้อมรองรับผู้ค้าก๊าซธรรมชาติรายใหม่เข้าใช้/เชื่อมต่อระบบส่งก๊าซฯ


 


 
นายชวลิต พันธ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บมจ.ปตท. (PTT) กล่าวว่า ปตท.ได้วางระบบรองรับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกแก่บุคคลที่สาม ผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ผู้ค้าก๊าซธรรมชาติที่สนใจเข้าใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://ptttpa.pttpipeline.com โดยปัจจุบัน ปตท. ได้ประกาศความสามารถในการให้บริการคงเหลือในระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ในเว็บเพจ ดังกล่าวด้วย
          
 
ปตท.ได้ประกาศใช้ “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกแก่บุคคลที่สาม" (TPA Code) ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เพื่อเปิดให้บุคคลที่สาม สามารถเข้ามาใช้หรือเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ตาม "ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558" ที่ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และเป็นไปตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงาน ต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่น ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของตน 
          
สำหรับข้อมูลความสามารถในการให้บริการคงเหลือของระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ถึงปี 2563 ซึ่งได้ประกาศใน http://ptttpa.pttpipeline.com นี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และ ปตท. ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลรายเดือนให้ทันสมัยทุกเดือน เพื่อมุ่งส่งเสริมให้มีการแข่งขันในกิจการพลังงานและมีการบริการของระบบโครงข่ายพลังงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ
          
"การเปิดให้เข้าใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ยืนยันได้ถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ของ ปตท. ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ค้าฯ ที่มีความสนใจใช้บริการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ptttpa.pttpipeline.com หรือที่ www.pttplc.com จากนั้นเลือก ข้อกำหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซฯบนบกฉบับที่ 2"นายชวลิต กล่าว
 

LastUpdate 01/08/2559 16:46:23 โดย : Admin

04-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 4, 2020, 12:22 pm