ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.แรงงานจัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจ.ชายแดนใต้รับสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


 


นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส) รวมทั้ง จ.สงขลา (อ.จะนะ/เทพา/นาทวี และสะบ้าย้อย) ขึ้นเป็นการเฉพาะ นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ในภาพรวมของกระทรวงแรงงานที่ได้จัดทำขึ้นแล้ว ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการผลักดันเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด สานพลังประชารัฐผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ (Big push) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ โดยรัฐบาลจะมีการพัฒนา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ขึ้นเป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน พัฒนา อ.เบตง จ.ยะลา ขึ้นเป็นเมืองของการพัฒนาที่พึ่งตนเองด้านพลังงานแบบยั่งยืน และพัฒนา อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ

 
โดยทั้ง 3 เมืองจะยึดโยงกันเป็นสามเหลี่ยม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอาณาเขตโดยรอบ เพื่อสร้างความเจริญ และยกระดับคุณภาพชีวิต เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยในส่วนของกระทรวงแรงงาน นอกจาก 5 ส่วนราชการปฏิบัติงานในพื้นที่แล้ว กระทรวงฯ ยังได้จ้างผู้จบการศึกษาปริญญาตรีซึ่งเป็นคนในพื้นที่เป็น “บัณฑิตแรงงาน” 380 คน ให้ประจำในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการทำงานของกระทรวงแรงงานโดยการเข้าไปสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงในการทำงานให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน รวมถึงเป็นตัวแทนประชาชนในการเสนอความต้องการด้านแรงงานเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการให้บริการ พัฒนา และแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้ถูกต้อง เช่น ผู้ว่างงานที่พร้อมจะทำงาน ผู้ต้องการฝึกอาชีพ ข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานนอกระบบ และผู้ที่ไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากภารกิจหลักของกระทรวงแรงงานเพื่อประสานหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย


นายธีรพลฯ กล่าวต่อไปว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดชายแดนใต้นี้ นอกจากกำหนดมาตรการสำคัญที่เหมาะสมแล้ว ต้องน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติทั้งในด้านการบริหารและการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิผลที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 ส.ค. 2559 เวลา : 07:43:16

02-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 2, 2020, 6:47 pm