ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เกาหลีใต้หนุนไทยต้านประมงไอยูยู เตรียมตั้งคณะทำงานร่วม


 


เกาหลีใต้หนุนไทยต้านประมงไอยูยู เตรียมตั้งคณะทำงานร่วมหลังลงนามสองประเทศ พร้อมเชื่อมยกระดับคุณภาพความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ มุ่งควบคุมนำเข้า-ส่งออกระหว่างกัน

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือความร่วมมือด้านปะมง และลงนามร่วมกับ นายคิม ยอง ซุก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาสมุทรและประมง (MOF) สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือและข้อตกลงกับทางเกาหลี 2 ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจ  (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (MRA) การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนำเข้าและส่งออก ณ โรงแรมเคนซิงตั้น สาธารณรัฐเกาหลี ว่า จากการหารือร่วมกันของทั้งสองประเทศในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลี ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) จนได้รับใบเขียวจากสหภาพยุโรป  
 

ขณะเดียวกัน ยังได้ยืนยันถึงมาตรการของประเทศไทยในการพัฒนาปรับปรุงและปฏิรูปการประมงของไทยในการต่อต้านประมง IUU ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทำความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหภาพยุโรป  จึงขอความร่วมมือสาธารณรัฐเกาหลีให้การสนับสนุนการดำเนินการต่อต้านการประมง IUU ของไทย เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นรัฐเจ้าของธงที่สำคัญของไทย ที่ไทยนำเข้าสัตว์น้ำจากสาธารณรัฐเกาหลีในปริมาณมาก ซึ่งไทยได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนิน  ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมง IUU ร่วมกัน 

รวมถึงยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการควบคุมมาตรฐานสินค้าประมงนำเข้า-ส่งออก โดยเร่งรัดให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินงานและดำเนินความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วม (MRA)ให้เกิดความต่อเนื่องโดยเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวก การนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงระหว่างสองประเทศให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่สะดุด  และหวังว่าในอนาคต ทั้งสองฝ่ายจะขยายความร่วมมือและเพิ่มขอบเขตสินค้าที่รับรองระหว่างกันให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะสินค้าหลักที่มีการนำเข้า-ส่งออกระหว่างกันในปริมาณมากเช่น สาหร่าย เพื่อให้ MRA ฉบับนี้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง

พลเอก ฉัตรชัย  กล่าวเพิ่มเติมถึงสาระสำคัญของบันทึกความร่วมมือด้านประมง 2 ฉบับด้วยว่า ในเอ็มโอยูความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมง IUU นั้นมีเป้าหมายร่วมเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการจับสัตว์น้ำ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาทรัพยากรประมง ขณะเดียวกันยังมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและการพัฒนาด้านประมง และเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและชาวประมงเพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน

“ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯนี้ ไทยและเกาหลีจะต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจับและการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมง เพื่อมั่นใจได้ว่าข้อมูลบนใบรับรองการจับสัตว์น้ำมีความถูกต้อง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยทั้ง 2 ฝ่าย จะตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาด้านการประมง IUU ของไทยและเกาหลีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการแสดงเจตจำนงของไทยในการสร้างความร่วมมือด้าน IUU กับนานาชาติ” พลเอก ฉัตรชัย กล่าว

สำหรับข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (MRA) การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนำเข้าและส่งออก มีสาระสำคัญเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการควบคุมคุณภาพและสุขอนามัยของสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ของทั้งสองประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนด้านกฎระเบียบ มาตรฐาน ความรู้ด้านการตรวจสอบสินค้าประมง และกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการที่ส่งออก โดยประเทศผู้ส่งออกจะต้องควบคุมตรวจสอบโรงงานผลิตสินค้าประมง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าประมง
มีสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยทั้งสองประเทศจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในสินค้าประมงนำเข้าระหว่างกัน ซึ่งคาดว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออก นำเข้า และเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาทั้งยังช่วยพัฒนายกระดับคุณภาพความปลอดภัยสำหรับสินค้าประมงระหว่างไทยและเกาหลีด้วย

“ไทยและสาธารณรัฐเกาหลีถือเป็นคู่ค้าสินค้าประมงที่มีการส่งออกและนำเข้าระหว่างกันค่อนข้างสูง โดยปี 2558 ที่ผ่านมา ไทยได้ส่งออกสินค้าประมงไปยังเกาหลี ปริมาณ 29,040 ตัน มีมูลค่ากว่า 5,621 ล้านบาท มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ กุ้งสดแช่เย็น/แช่แข็ง ปลาหมึกแช่แข็ง กุ้งปรุงแต่ง และเนื้อปลาแบบฟิลเลและเนื้อปลาสดแช่เย็น/แช่แข็ง ขณะเดียวกันไทยก็มีการนำเข้าสินค้าประมงจากเกาหลี ปริมาณ 90,693 ตัน มีมูลค่า ประมาณ 4,208 ล้านบาท สำหรับสินค้าที่มีการนำเข้ามากที่สุด คือ ปลาทูน่าแช่เย็นจนแข็ง สาหร่ายทะเล ปลาอื่นๆที่ไม่ใช่ทูน่า และปลาหมึกแช่เย็นจนแข็ง เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจากความร่วมมือด้านการประมงต่างๆ ระหว่างไทย-เกาหลี จะสามารถช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและผลักดันให้มีการขยายมูลค่าการส่งออกระหว่างกันเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเป็นคู่ค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในระยะยาว”พลเอก ฉัตรชัย กล่าว

   
ด้านนายคิม ยอง ซุก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาสมุทรและประมง (MOF) สาธารณรัฐเกาหลี กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ยินดีให้การสนับสนุนประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาประมงไอยูเยูในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องระบบการติดตามเรือประมง เรื่องการแก้ไขกฎหมายที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกาหลีใต้ดำเนินการมาแล้ว ซึ่งการแก้ไขประมงไอยูยูไม่ใช่เพียงฝ่ายไทยเท่านั้นเนื่องจากเกาหลีใต้และไทยมีการค้าขายสินค้าประมงกันในปริมาณมาก


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 ส.ค. 2559 เวลา : 16:45:59

06-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2020, 3:51 am