ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
อาเซียน-อินเดีย พร้อมยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์


 


ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ 13 ตกลงที่จะทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย เชื่อมั่นการทบทวนความตกลงฯ จะนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองภูมิภาค 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ 13 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 โดยที่ประชุมมีการทบทวนความตกลงการค้าสินค้า ครอบคลุม (1) ประเด็นด้านการปฏิบัติตามพันธกรณี เช่น กฎถิ่นกำเนิดสินค้าและกระบวนการตรวจสอบและการปล่อยสินค้า (2) มาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า เช่น พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า และกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า (3) การเปิดเสรีการค้าสินค้าเพิ่มเติม (4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้า และ (5) การสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 

นางอภิรดี กล่าวว่า การทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย จะช่วยแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน ได้แก่ ปัญหาการตีความกฎถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าไปอินเดียได้ และปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงอาเซียน-อินเดีย ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อการค้าระหว่างอาเซียนกับอินเดียมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการค้าโลกในปัจจุบัน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายกำหนดไว้ที่  1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ 

ความตกลงการค้าสินค้าภายใต้อาเซียน – อินเดีย มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างอาเซียน-อินเดีย มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยปี 2558 การค้ารวมมีมูลค่าทั้งสิ้น 58.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของอาเซียน โดยอินเดียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของอาเซียน นอกจากนี้ ในปี 2558 การลงทุนโดยตรงจากอินเดียในอาเซียนมีมูลค่ารวม 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยอินเดียเป็นแหล่งลงทุนโดยตรงอันดับที่ 8 ของอาเซียน 

 
ในปี 2558 อินเดียเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 15 ของไทยในโลก การค้ารวมของไทยกับอินเดียในปี 2559 (ม.ค. – มิ.ย.) มีมูลค่าประมาณ 3,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 7.26 ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (2555-2558) การค้ารวมระหว่างไทยกับอินเดียมีมูลค่าเฉลี่ยปีละประมาณ 8,600 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2558 การค้ารวมมีมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 8.44 โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 2,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปอินเดีย 5,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้ารอยละ 5.68 และนำเข้ามูลค่า 2,600 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 13.53 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.90 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 ส.ค. 2559 เวลา : 20:55:06

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 6:59 am