ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์วางแผนส่งเสริมตลาดสินค้าเกลือทะเลจากเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม แก้ไขปัญหาราคาตก


 


พาณิชย์วางแผนส่งเสริมตลาดสินค้าเกลือทะเลจากเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงครามหวังแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชุมชน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม หาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาที่ตกต่ำของสินค้าเกลือทะเลร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ อันเป็นผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาด้านการประมงของไทย กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางพัฒนาและส่งเสริมตลาดโดยใช้กลไกของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง  เข้าช่วยเหลือในการพัฒนามูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ผ่านเรื่องราววิถีการ    ทำนาเกลือ สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งเชื่อมโยงวิถีชุมชน  นาเกลือกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เบื้องต้นสามารถเชื่อมโยงตลาดเพื่อระบายสินค้า ส่วนในระยะยาว      จะสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน

แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกลือทะเล ประกอบด้วย 1) การศึกษาวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกลือทะเล 2) การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการ ผ่านการเล่าเรื่องราววิถีการทำนาเกลือทะเล (Sea Salt Story) 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปเกลือทะเลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  4) สนับสนุนผู้ประกอบการเกลือทะเลเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่สำคัญระดับประเทศ อาทิ       งาน Organic & Natural Expo 2016 THAIFEX – World of Food Asia 2016 งาน BIG & BIH  และงาน Art of Salt ทั้งนี้ ผลจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Organic & Natural Expo 2016 ปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด คือ ดอกเกลือ 5) เชื่อมโยงวิถีชุมชนนาเกลือกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยประชาสัมพันธ์เส้นทางที่เชื่อมโยง 3 จังหวัด (เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม) ภายใต้ชื่อ เส้นทางสายเกลือทะเลเพื่อสุขภาพ (Sea Salt Route) ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์      ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในให้การสนับสนุนเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาตลาดในประเทศ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมเส้นทางสายเกลือทะเลเพื่อสุขภาพ และการจำหน่ายสินค้าเกลือทะเลใน Farm Outlet สำหรับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับมอบหมายให้ช่วยพัฒนาสินค้าและเชื่อมโยงสู่ตลาดต่างประเทศ

นอกจากนั้น กระทรวงพาณิชย์ยังได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อาทิ การเชื่อมโยงให้สหกรณ์การเกษตรชาวนาเกลือบ้านแหลมเจรจาธุรกิจกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้เกลือเป็นวัตถุดิบ และผู้ค้าส่งที่ใช้เกลือทะเล    ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ เชื่อมโยงกับ จังหวัด นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พะเยา เชียงราย และเชียงใหม่ ก่อให้เกิดการซื้อขายกว่า 700,000 บาท และมีผู้ประกอบการสนใจที่จะเป็นศูนย์กระจายเกลือในเขตจังหวัดสุโขทัย และพื้นที่ใกล้เคียง  ภาคใต้ ได้ร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดต่างๆ ได้แก่นครศรีธรรมราช ตรังสตูล สงขลา สุราษฏร์ธานี และระนอง เพื่อเชื่อมโยงตลาดและระบายเกลือ ทั้งนี้ ผลการเจรจาเบื้องต้น  ผู้ค้าส่งเกลือของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งซื้อเกลือ จำนวน 200 ตันต่อเดือน สำหรับ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำหนดลงพื้นที่จังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม นี้

กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่า การให้ความช่วยเหลือชุมชนนาเกลือผ่านแนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกลือทะเลดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการตลาดกับผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆ   จะสามารถแก้ปัญหาราคาเกลือตกต่ำในระยะสั้น และในระยะยาว จะสามารถสร้างรายได้จากทั้งสินค้าและบริการที่มีเรื่องราว มีมูลค่าเพิ่ม มีนวัตกรรม ช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ส.ค. 2559 เวลา : 06:23:44

08-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 8, 2020, 10:14 pm