ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สธ.พัฒนา ร.พ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 


กระทรวงสาธารณสุข น้อมนำ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 10 แห่ง เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ช่วยสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้ประชาชน ร่วมกันบริหารจัดการปัญหาสุขภาพในแต่ละพื้นที่   โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลกับประชาชนในลักษณะประชารัฐ ให้ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นว่า นโยบายรัฐบาลกำลังพัฒนาเข้าสู่ประเทศ 4.0 โดยกระทรวงสาธารณสุข จะมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามแนวทางประชารัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคราชการกับประชาชนร่วมกันบริหารจัดการปัญหาสุขภาพในแต่ละพื้นที่ มีกลไกเชื่อมโยงกันระหว่างโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกหมอครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครประจำครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่  

เช่นที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ได้น้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้ประชาชนในพื้นที่ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระหว่างประชาชนกับโรงพยาบาล เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงเป็นธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วย พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข จะนำไปขยายผลสู่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้เป็นโรงพยาบาลของชุมชนโดยแท้จริง ด้วยการจัดระบบให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมงานเวชศาสตร์ครอบครัว ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค การรักษา และการฟื้นฟูแบบองค์รวม รวมทั้งพัฒนาภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมสวยงาม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ทางด้านนายแพทย์อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ กล่าวว่า ได้จัดกระบวนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะดีวิถีชุมชนด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้บุคคลากรพบปะพูดคุยกับประชาชน ผู้นำชุมชน ในการร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย การเรียนรู้ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่สู่เศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถจัดการเองได้ตามศักยภาพ พึ่งพาตนเองได้ กำหนดอาหารที่มีคุณภาพ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ จากการระดมความคิดของชาวอุบลรัตน์ ได้ร่วมกันสร้าง"โรงพยาบาลประชารัฐ" ขึ้น เพื่อให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของ บริหารโดยประชาชน ในรูปแบบการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิของทางโรงพยาบาล ทำให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ ทั้งเรื่องการบริการ กำลังคน การเงินการคลังและโครงสร้าง การฝึกประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และสหวิชาชีพ เพื่อกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้ 
 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ส.ค. 2559 เวลา : 14:56:23

31-01-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 31, 2023, 3:57 am