ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
'ซิป้า' ติดปีกผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยผุดโครงการขึ้นทะเบียนฯรับสิทธิประโยชน์


 


'ซิป้า' ติดปีกผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยผุดโครงการขึ้นทะเบียนฯหนุนสร้างมาตรฐานผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ลุยตลาด AEC

ซิป้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการเดินหน้าสร้างมาตรฐานซอฟต์แวร์ไทย ชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขึ้นทะเบียนเข้าระบบเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ตั้งเป้าปีแรกดันขึ้นทะเบียน 200 รายและเดินหน้าโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นฐานข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย พร้อมยกระดับผู้ประกอบการให้มีศักยภาพลุยตลาด AEC

 
นายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือซิป้า ได้เน้นย้ำภารกิจสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี โดยจากผลการสำรวจของสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) คาดการณ์ว่ามูลค่ารวมของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งแง่ตลาดการผลิต และบริการซอฟต์แวร์ในปี 2559 จะมีมูลค่าราว 69,306 ล้านบาท ซึ่งเป็นปัจจัยชี้วัดให้เห็นถึง ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
 

ดังนั้นซิป้าจึงกำหนดแผนการดำเนินงานในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ ประกอบการให้ได้รับการยอมรับ  และมั่นใจในการใช้ซอฟต์แวร์ไทยยิ่งขึ้น โดยการจัดทำ“โครงการขึ้นทะเบียนและรับรองผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ 

ซิป้าได้พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและรับรองผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ขึ้นโดยให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรว มฐานข้อมูล (Database) ของกลุ่มผู้ประกอบการที่มีข้อมู ลเกี่ยวกับสินค้าและบริการซอฟต์ แวร์ เพื่อให้ประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและส ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและกร ะตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยี ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มผู้ประกอบการ และยังเป็นการช่วยสร้างเครือข่า ยความร่วมมือภายในกลุ่มผู้ให้บริ การและผู้ประกอบการทางด้านซอฟต์ แวร์ พร้อมทั้งขยายฐานตลาดภาคอุตสาหก รรมซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพเพื่อ ให้พร้อมไปสู่การแข่งขันในตลาดโลก
 
 
อย่างไรก็ดี  เพื่อให้การรับรองผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการขึ้นทะเบียนฯ มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ ทางโครงการฯ จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์เพื่อรับรอ งผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางซิป้า และจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต และภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการครบแล้วทุกภาค  
 
นอกจากนี้โครงการฯได้จัดทำเว็บไซต์รองรับการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการและยังเตรียมการรับรองให้แก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้ผู้ใช้งานทั้งในระดับองค์กรและผู้ใช้งานทั่วไป ในปีแรกของการจัดทำโครงการฯ ซิป้าตั้งเป้าจะมีผู้ประกอบการทั้ งเก่าและใหม่ได้รับการรับรองจากทางซิป้ากว่า 40 รายและคาดหวังว่าจะมีผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ผ่านการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยทางซิป้ามีแผนการสรรหามาตรการใหม่ๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการด้านนี้ โดยในปีนี้ได้มีการเตรียมจัดประกวดการใช้ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรธุรกิจ
 

สำหรับการดำเนินโครงการฯนี้ ถือเป็นช่องทางสำคัญให้ผู้ประกอบซอฟต์แวร์และผู้ใช้งานได้พบกัน โดยมุ่งหวังยกระดับจัดทัพและเสริมศักยภาพซอฟต์แวร์ไทยให้แข็งแกร่งในการทำตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (Asean Economic Community) หรือ AEC ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เช่น ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ ผู้ประกอบการใน 6 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว เฮลท์แคร์ โลจิสติกส์ การเกษตร จิวเวอรี่และการศึกษา ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนท์ ได้แก่ แอนิเมชันเกมส์และ อี-เลิร์นนิ่ง จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  มาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆในอนาคต รวมถึงยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเครือข่ายบริษัททั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับซิป้า และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ขึ้นทะเบียนยังมีโอกาสในการพิจารณา เพื่อออกใบรับรองผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://member.sipa.or.th/regis ter.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2141 7101
 

 

LastUpdate 23/08/2559 10:56:44 โดย : Admin

02-10-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 2, 2023, 10:06 pm