ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สวนดุสิตโพลชี้'ปชช.ชอบผลงานรัฐบาลบิ๊กตู่'ปราบโกง-ทวงคืนผืนป่า' -จี้แก้ปัญหาศก.


 


 2 ปี กับการบริหารประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมุ่งหวังแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสถานการณ์บ้านเมือง                     จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานของรัฐบาลเป็นไปได้ดี เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใช้ประกอบการตัดสินใจ               ในการทำงานของรัฐบาล “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,293 คน สำรวจระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2559 สรุปผล ได้ดังนี้

ความเชื่อมั่นของคนไทย ต่อ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในด้านต่างๆต่อไปนี้ 
 
1.1 ความเชื่อมั่นต่อ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  = 72.15% (เชื่อมั่นมาก 26.06% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 46.09%)

อันดับ 1 ค่อนข้างเชื่อมั่น 46.09%เพราะ  ในช่วง 2 ปี นายกฯมีผลงานให้เห็นหลายเรื่อง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและรวดเร็ว ฯลฯ
อันดับ 2 เชื่อมั่นมาก 26.06%เพราะ  เป็นคนดี ตั้งใจทำงาน เด็ดขาด เอาจริงเอาจัง มีความเป็นผู้นำ ไม่เป็นนักการเมือง ฯลฯ 
อันดับ 3 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 19.03%เพราะ  ยังคงมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ การใช้คำพูด หลายปัญหายังแก้ไขไม่ได้ ฯลฯเพราะ  เป็นนายกฯที่มาจากรัฐประหาร ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ไม่สามารถตรวจสอบได้ ฯลฯ

1.2 ความเชื่อมั่นต่อ คณะรัฐมนตรีในภาพรวม  = 60.94%(เชื่อมั่นมาก 10.21% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 50.73%)

อันดับ 1 ค่อนข้างเชื่อมั่น 50.73%เพราะ  การทำงานของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงจะต้องมีผลงาน มีการปรับตำแหน่งและประเมินการทำงาน ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 30.78%เพราะ ส่วนใหญ่เป็นทหาร อาจไม่ค่อยมีประสบการณ์ บางกระทรวงไม่ค่อยมีผลงานให้เห็น ฯลฯ 
อันดับ 3 เชื่อมั่นมาก 10.21%เพราะ  การทำงานสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเหมือนที่ผ่านมา ฯลฯ
อันดับ 4 ไม่เชื่อมั่น 8.28%เพราะ รัฐมนตรีบางท่านไม่มีผลงาน ไม่เป็นที่รู้จัก  ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ฯลฯ


1.3 ความเชื่อมั่นต่อ ผลงานรัฐบาล “ด้านการเมือง” = 65.04%(เชื่อมั่นมาก 17.17% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 47.87%)

อันดับ 1 ค่อนข้างเชื่อมั่น 47.87%เพราะ สามารถบริหารงานต่าง ๆ ได้ดี บ้านเมืองสงบเรียบร้อยมากขึ้น ทำงานตามนโยบายที่วางไว้ ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 25.06%เพราะ ปัญหาการเมืองไทยฝังรากลึกมานาน ยังมีความขัดแย้งและไม่โปรงใส ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ยังแก้ไขไม่ได้ ฯลฯ 
อันดับ 3 เชื่อมั่นมาก 17.17%เพราะ เป็นรัฐบาลทหารที่มีอำนาจ ทำงานได้คล่องตัว ไม่มีการเรียกร้องคัดค้าน ไม่มีการชุมนุมเคลื่อนไหว ฯลฯ 
อันดับ 4 ไม่เชื่อมั่น 9.90%เพราะ ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน ตรวจสอบการทำงานไม่ได้ ฯลฯ 

1.4 ความเชื่อมั่นต่อ ผลงานรัฐบาล “ด้านเศรษฐกิจ” = 43.78%(เชื่อมั่นมาก 5.88% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 37.90%)

อันดับ 1 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 39.98%เพราะ ปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขได้ยาก ทั่วโลกประสบปัญหาเดียวกัน ประชาชนรายได้น้อย ค่าครองชีพสูง ฯลฯ 
อันดับ 2 ค่อนข้างเชื่อมั่น 37.90%เพราะ แนวโน้มการแก้ปัญหาเศรษฐกิจดีขึ้น มีการลดราคาพลังงาน ขึ้นเงินเดือน กระตุ้นการใช้จ่าย ฯลฯ 
อันดับ 3 ไม่เชื่อมั่น 16.24%เพราะ เศรษฐกิจในประเทศยังไม่ดีขึ้น ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ประชาชนยังมีความเป็นอยู่ลำบาก ฯลฯ
อันดับ 4 เชื่อมั่นมาก 5.88%เพราะ มีทีมแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เก่ง ช่วงครึ่งปีแรกมีผลงานดี มีการส่งเสริมการค้าการลงทุนขนาดใหญ่ ฯลฯ 

1.5 ความเชื่อมั่นต่อ ผลงานรัฐบาล “ด้านสังคม” = 66.52%(เชื่อมั่นมาก 16.40% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 50.12%)

อันดับ 1 ค่อนข้างเชื่อมั่น 50.12%เพราะ  การดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดได้รวดเร็ว เจ้าหน้าที่เข้มงวดมากขึ้น รัฐบาลให้ความสำคัญ ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 25.14%เพราะ  ยังมีปัญหาอยู่มากและหลากหลายรูปแบบ อาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง ปัญหาสังคมมีความรุนแรงมากขึ้น ฯลฯ
อันดับ 3 เชื่อมั่นมาก 16.40%เพราะ ปัญหาสังคมได้รับการแก้ไข มีการจัดระเบียบสังคม มีการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมมากขึ้น ฯลฯ
อันดับ 4 ไม่เชื่อมั่น 8.34%เพราะ การแก้ปัญหาไม่ตรงจุด สังคมเสื่อมโทรม มีความเหลื่อมล้ำ ยังมีปัญหาระเบิดและความรุนแรงในภาคใต้ ฯลฯ

1.6 ความเชื่อมั่นต่อ ผลงานรัฐบาลในภาพรวม = 66.66%(เชื่อมั่นมาก 14.46% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 52.20%)

อันดับ 1 ค่อนข้างเชื่อมั่น 52.20%เพราะ มีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น แก้ปัญหาได้รวดเร็ว ทำงานเด็ดขาด ไม่มีการขัดแย้งกันเอง ฯลฯ  
อันดับ 2 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 24.05%เพราะ มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ไม่เห็นด้วยกับการทำงาน ยังมีการทุจริตคอรัปชั่น ฯลฯ
อันดับ 3 เชื่อมั่นมาก 14.46%เพราะ ทำงานตามนโยบายที่วางไว้ มีโร้ดแมปการทำงานที่ชัดเจน หลายปัญหาได้รับการแก้ไข มีการพัฒนาประเทศ ฯลฯ
อันดับ 4 ไม่เชื่อมั่น 9.29%เพราะ ยังไม่มีการเลือกตั้ง ไม่มีผลงานชัดเจน ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ ไม่โปร่งใสในหลาย ๆ ด้าน ฯลฯ

“5 อันดับ” ผลงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประชาชนชื่นชอบ
 
อันดับ 1 การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นทั้งภาครัฐและเอกชน 75.48%
อันดับ 2 มาตรการทวงคืนผืนป่า ดำเนินการกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน 71.31%
อันดับ 3 การดูแลความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง จัดระเบียบสังคม กวาดล้างยาเสพติด 70.62%
อันดับ 4 การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เพิ่มระดับจากเทียร์ 3 เป็นเทียร์ 2 65.51%
อันดับ 5 ลดราคาน้ำมัน ราคาพลังงาน 63.36%


 “5 อันดับ” ผลงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ยังต้องเร่งดำเนินการ
 
อันดับ 1 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 82.60%
อันดับ 2 การแก้ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ ความเป็นอยู่ของประชาชน 78.65%
อันดับ 3 การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ 73.02%
อันดับ 4 การร่างรัฐธรรมนูญ การร่างกฎหมายลูก การแก้กฎหมาย 67.05%
อันดับ 5 การแก้ปัญหาภาคการเกษตร ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ 62.26%
 

 

บันทึกโดย : วันที่ : 28 ส.ค. 2559 เวลา : 08:59:10

12-12-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 12, 2023, 4:40 am