ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เกษตรฯ เตรียมคลอดยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาหาร ระยะ2


 


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงร่างกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะที่ 2 ชู 5 ยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการ การผลิตภาคเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร และลดความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน พร้อมเตรียมจัดส่งร่างกรอบยุทธศาสตร์ ให้แก่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

นางจันทร์ธิดา  มีเดช  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงด้านอาหาร ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้มีข้อสรุปความก้าวหน้าของร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564    ระยะที่ 2

 
ในการนี้ สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารระยะที่ 2 ได้นำเสนอรายละเอียดร่างกรอบยุทธศาสตร์ ซึ่งได้เน้นการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและนวัตกรรมการเกษตร เพื่อช่วยในการพัฒนาการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดแนวทางการพัฒนา และการพัฒนาระบบเครือข่ายให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และพัฒนาเป็นระบบการผลิตภาคเกษตรที่เข้มแข็งต่อไป  
 
นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมในด้านโภชนาการอาหารปลอดภัย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในการบริโภคเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย

สำหรับกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การผลิตอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศอย่างยั่งยืน 2) การสนับสนุนให้ประชากรทุกระดับเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอได้ตลอดเวลา 3) การส่งเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดี ลดการสูญเสีย และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 4) การรักษา
เสถียรภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน และ 5) การสนับสนุนการพัฒนาความมั่นคงด้านโภชนาการอาหาร

ทั้งนี้  ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะมีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (AIFS Framework พ.ศ. 2558–2563) และร่างแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ซึ่งทำให้แผนงานความมั่นคงด้านอาหารของไทยมีความเป็นสากล และสามารถเชื่อมโยงเข้าได้กับแผนความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาค โดยคำนึงถึงแผนการพัฒนาของประเทศ โดยได้จัดเตรียมร่างกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564 ให้ที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาและตีพิมพ์ต่อไป

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 ส.ค. 2559 เวลา : 14:12:04

03-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 3, 2020, 11:46 pm