ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รัฐบาลไทยผลักดันพืชสมุนไพรไทยเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ขับเคลื่อน Thailand 4.0


 


รัฐบาลไทย ยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับแรก พ.ศ.2560-2564 ส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับนานาชาติ ผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขับเคลื่อน Thailand 4.0 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ส่งออกอาเซียน เปิดงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ชวนประชาชนซื้อหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ และรับบริการต่างๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 กันยายน 2559 ณ ฮอลล์ 6-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://natherbexpo.dtam.moph.go.th

วันนี้ (31  สิงหาคม 2559) พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ“สมุนไพรไทย เศรษฐกิจไทย อนาคตไทย : THAI HERBS FOR A BRIGHTER FUTURE OF THAILAND” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2559  

         
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพของชาติมาอย่างยาวนาน   โดยกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติแล้ว 2 ฉบับ เพื่อขับเคลื่อนให้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เป็นระบบบริการหลักของประเทศ คู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน และได้กำหนดเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นส่วนหนึ่งในมาตรา 55 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2559 อีกทั้ง นายกรัฐมนตรี ได้มอบในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย

         
โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 8 กระทรวงและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 ขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อการกำหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทยที่เป็นระบบ มีความยั่งยืน มีการวิจัยพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับ  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้และนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ รวมทั้งผลักดันให้พืชสมุนไพรของไทย เป็น 1 ในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ขับเคลื่อนโมเดล Thailand 4.0 และนโยบายประชารัฐของรัฐบาล สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย และโอกาสขยายช่องทางธุรกิจสมุนไพรไปยังประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

         
“การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ จะเป็นเวทีสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสมุนไพรไทย เศรษฐกิจไทย และอนาคตไทย เพื่อให้ประชาชนตื่นตัว เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและการแพทย์แผนไทย  และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความยั่งยืนและมั่นคง ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ” พลเรือเอกณรงค์กล่าว

ด้านศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย กว่า 100 องค์กร จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 13  เพื่อเป็นเวทีขับเคลื่อนและส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ การวิจัย การบริการ นำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนไทย การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การเปิดเจรจาทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย เกิดความมั่นคงด้านอุตสาหกรรมยาแผนไทยและสมุนไพร

กิจกรรมในงานประกอบด้วย 1.การประชุมวิชาการ 2.การประกวดผลงานวิชาการ 3.การจัดการความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การอบรมระยะสั้น 2 ชั่วโมงฟรี กว่า 30 หลักสูตร 4.การจัดแสดงสวนสมุนไพร 5.การจัดแสดงลานวัฒนธรรม พิธีกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของ 4 ภาค การแพทย์พื้นบ้าน และวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านสุขภาพ  6.โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  อาทิ  บริการนวด  อบ ประคบ การฝังเข็ม กดจุดสะท้อนเท้า ปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 7.การแสดงนวัตกรรมและงานวิจัย  และกิจกรรมการส่งเสริมธุรกิจ  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน  ขอเชิญประชาชนเที่ยวงาน  ซื้อหาผลิตภัณฑ์คุณภาพ และรับบริการต่างๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.-20.00 น. ณ ฮอลล์ 6-8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร 02 149 5696, 02 591 7007 หรือ http://natherbexpo.dtam.moph.go.th

 ด้านนายแพทย์สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ในปี 2559 นี้ หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2559  ได้แก่ นายชอย สุขพินิจ จ.สุรินทร์ อายุ 78 ปี มีความรู้ความชำนาญด้านการรักษากระดูกหัก  อาการผิดสำแดง  อาการพิษ มะเร็ง ริดสีดวง แมลงสัตว์กัดต่อย  ถอนคุณไสย ส่วนพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี  2559  มี 4 ประเภท โดยรางวัลชนะเลิศ ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เขตสุขภาพที่ 10 ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ได้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี เขตสุขภาพที่ 8 ประเภทโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เขตสุขภาพที่ 11และประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้แก่ รพ.สต.ท่าสะท้อน จ.สุราษฎร์ธานี เขตสุขภาพที่ 11

สำหรับรางวัลนายกรัฐมนตรี  Prime Minister Herb Award (PMHA) มอบแก่สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับประเทศ มี 4 ประเภท 1.ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ได้แก่บริษัทบางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติกจำกัด 2.ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ได้แก่ Curmin Life Aging Day Cream SPF15/ Night Cream 3.ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพร ได้แก่ ขาวลออเภสัช จำกัด  และ4.ผู้ประกอบการดีเด่น  ได้แก่ ยาการ์ดีน  ยาสีฟันกระชาย น้ำลูกยอผสมน้ำผึ้ง โดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 ส.ค. 2559 เวลา : 11:16:49

07-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 7, 2020, 4:16 pm