ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พณ.ส่งเสริมจับคู่ธุรกิจเครื่องสำอางระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบสารตั้งต้นกับผู้ผลิตรายย่อย


 


พานักธุรกิจลุย... 3 องค์กรต้นน้ำผลิตวัตถุดิบเครื่องสำอางและสินค้าความงามเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรม เชื่อมโยงห่วงโซ่ธุรกิจถึงปลายน้ำลดการนำเข้าประหยัดต้นทุน เสริมแรงดันสู่ตลาดสากล
 
กระทรวงพาณิชย์ นำผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสำอาง 120 ราย ดูงาน 3 องค์กรผู้ผลิตเครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์ และสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางรายใหญ่ของประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจตลอดกระบวนการผลิตจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ตัดตอนต้นทุนการผลิตให้สู้ราคากับคู่แข่งได้ ย้ำ…ธุรกิจเครื่องสำอางไทยยังมีโอกาสเปิดตลาดส่งออกอีกมาก หากใช้นวัตกรรมมาสร้างสรรค์ผลผลิตเป็น

 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า     นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการหาช่องทางการเปิดตลาดให้กับผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสำอางไทยให้ได้มีโอกาสพบปะและเจรจาธุรกิจกับผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหญ่ระดับโลก เพื่อส่งเสริมและลดต้นทุนการผลิตให้กับธุรกิจเครื่องสำอางไทย ซึ่งปัจจุบันเครื่องสำอางนับเป็นสินค้าส่งออกของไทยที่น่าจับตามองเพราะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศในสัดส่วนที่สูงมาก และเพื่อเป็นการขานรับนโยบายดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างมูลค่าเพิ่ม Supply Chain กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง” ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2559 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง นำผู้ประกอบการรายใหญ่ (Trader) ผู้ผลิตขนาดกลาง (OEM) และผู้ผลิตรายย่อย รวมทั้งหมดจำนวน 120 ราย เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้คือ การศึกษาดูงาน ณ องค์กรผู้ผลิตและส่งออกวัตถุดิบสารตั้งต้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางรายใหญ่ของประเทศไทย เช่น Fatty Alcohol, Glycerin, Methyl esters, Ethyl ester เป็นต้น รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีโอกาสได้จับคู่เจรจาการค้าเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจในกลุ่มเครื่องสำอางอีกด้วย

สำหรับองค์กรที่ผู้ประกอบธุรกิจจะได้ศึกษาดูงานประกอบไปด้วย 3 องค์กร คือ 1) บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ผลิตฉลากบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ของโลกที่นำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตทำให้มีความรวดเร็ว คมชัด ดึงดูดใจผู้บริโภค และที่สำคัญหากมีการสั่งผลิตในจำนวนมากจะทำให้มีต้นทุนด้านราคาต่ำลง ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบธุรกิจประหยัดต้นทุนในการผลิต 2) บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี ผู้ผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ความงามซึ่งมีกระบวนการพัฒนาสินค้าตั้งแต่ การสร้างผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การจัดส่งสินค้า และการสร้างชื่อเสียง ให้ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนด้านงานวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย และ 3) บริษัท  โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีในประเทศไทย และผลิตสารตั้งต้นอย่างกลีเซอรีนซึ่งเป็นวัตถุดิบส่วนสำคัญของการผลิตเครื่องสำอาง ปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องสำอางส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าประเทศไทยสามารถผลิตสารดังกล่าวได้เองแล้ว จึงทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง และเกิดข้อเสียเปรียบในการแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งทั้งในประเทศรวมไปถึงการส่งออก

 อย่างไรก็ดี ขณะนี้ประเทศไทยมีนิติบุคคลผู้ผลิตเครื่องสำอางจำนวน 1,912 ราย มีทุนจดทะเบียนรวมกันทั้งสิ้นเป็นมูลค่าถึง 11,517 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.59) ชี้ให้เห็นว่า ‘ธุรกิจเครื่องสำอางเป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง’ เพราะมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยิ่ง อีกทั้งภาครัฐยังได้ตั้งเป้าหมายว่าจะผลักดันให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยขยายตัวปีละ 10% ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าส่งออกติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกภายใน 3-5 ปีข้างหน้า จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจเครื่องสำอางไทย

ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงให้ความสำคัญและ ‘ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเครื่องสำอาง’ ระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบสารตั้งต้นรายใหญ่ให้จับมือกับผู้ผลิตรายย่อย อันจะก่อให้เกิดมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้นเพราะ    ลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ประหยัดต้นทุนการผลิตเครื่องสำอาง อีกทั้งหากมีการพัฒนามูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ทั้งด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามดึงดูดใจ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตเครื่องสำอางก็จะเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน (Comparative Advantage) สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศสู่เศรษฐกิจโลก (Connectivity) พัฒนาศักยภาพจากผู้ประกอบการ SMEs ดั้งเดิม (Traditional SMEs) ไปสู่ผู้ประกอบการที่เน้นนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น (Smart Enterprise) พร้อมจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 ก.ย. 2559 เวลา : 10:46:51

14-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2022, 9:46 am