ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ใช้ม.44 ตั้ง'ศุภชัย ยาวะประภาษ' นั่งนายกฯสภา ร.ร.นายร้อยตำรวจ-กรรมการสภาฯ


 


เมื่อวันที่ 9 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ ๕๔/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจและการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ โดยที่สมควรปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียนนายร้อยตำรวจให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางในการปฏิรูปตำรวจ ประกอบกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจในปัจจุบันใกล้จะครบวาระสี่ปีและพ้นจากตำแหน่ง จึงสมควรดำเนินการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อราชการแผ่นดินและการปฏิรูป
          
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
          
ข้อ ๑ ให้นายกสภาการศึกษา และกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาการศึกษาและกรรมการสภาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่ง
          
ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจคณะใหม่ประกอบด้วย กรรมการ โดยตำแหน่งตามมาตรา ๑๐ (๒) (๓) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้แต่งตั้งนายกสภาการศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่ต้องดำเนินการ ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
          ๑. นายศุภชัย ยาวะประภาษ เป็น นายกสภาการศึกษา
          ๒. นายไผทชิต เอกจริยกร เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
          ๓. นายจักราทิตย์ ธนาคม เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
          ๔. นายมณเฑียร เจริญผล เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
          ๕. พันตำรวจโท เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
          ๖. ร้อยตำรวจเอก สุธรรม เชื้อประกอบกิจ เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
          ๗. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
          ๘. พลตำรวจโท อัมพร จารุจินดา เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
          ๙. พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
          ๑๐. นายกมล รอดคล้าย เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
          
ข้อ ๓ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนกรรมการตามข้อ ๒ ที่พ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ เว้นแต่นายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
          
ข้อ ๔ ให้สภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจพิจารณาแนวทางการพัฒนากิจการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเตรียมการปฏิรูปตำรวจแล้วเสนอนายกรัฐมนตรีภายในสามเดือน
         
 ข้อ ๕ ให้ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในวาระการพิจารณาแต่งตั้งประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ และการปฏิบัติงานทางธุรการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจของข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่งเดิมที่ได้กระทำไปก่อนได้รับคำสั่งแต่งตั้งหรือในตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ซึ่งกระทำไปโดยสุจริต เป็นอันชอบด้วยกฎหมาย
          
ข้อ ๖ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
          หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 ก.ย. 2559 เวลา : 18:50:30

13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 2:01 pm