ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
อดีตผอ.สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการเอพีโอ


 


ดร.สันติ  กนกธนาพร  อดีตผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย  ณ ประเทศญี่ปุ่น  ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 

ทั้งนี้ นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว  ต่อจากนายมาริ อามาโน ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization)  หรือ เอพีโอ เป็นองค์การระหว่างประเทศของรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 20 ประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภาพและเร่งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะ National Productivity Organizations (NPOs) หรือหน่วยงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติของประเทศสมาชิก ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานของเอพีโอในโครงการต่างๆ อาทิ การฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน สัมมนา ในเรื่องการเพิ่มผลิตภาพในด้านต่างๆ

ตลอดระยะเวลาที่ ดร.สันติ  ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ท่านได้มีบทบาทอย่างยิ่งในการผลักดันแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวางยุทธศาสตร์ชาติแห่งอนาคต  หรือ Center of Excellence for Foresight หน่วยงานที่เป็นเสมือนคลังสมอง (Think Tank) ทำหน้าที่การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้าน ผ่านการศึกษาปัจจัยแวดล้อมและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการผลักดันการเพิ่มผลิตภาพแบบบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 ก.ย. 2559 เวลา : 17:04:30

26-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2022, 5:07 am