ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์จังหวัดเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบายพาณิชย์ 4.0


 


นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มอบนโยบายให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่ 16 กันยายน ศกนี้ โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในฐานะเป็นกลไกของกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่ต้องมีบทบาทนำ               ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบและเท่าทันกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป ตามนโยบายของกระทรวงที่มุ่งสู่ “พาณิชย์ 4.0” ด้วยวิสัยทัศน์ “ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” ขณะนี้ได้รับรายงานว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้เริ่มปรับภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ภารกิจสำคัญ   ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรไทยไปสู่เกษตรกร 4.0 ตั้งเป้าผลักดันให้เป็น Smart Farmer เพื่อยกระดับเกษตรกรให้มีความรู้ และศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม ส่งเสริมและพัฒนาระบบกลไกตลาดเพื่อรองรับการเชื่อมโยงสินค้าจากตลาดชุมชนไปยังตลาดกลางสู่ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงสินค้าเกษตรกรไทยสู่ตลาดเพื่อนบ้านและตลาดโลก ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการตลาด      ให้ SMEs สร้างและพัฒนา Startup ให้เป็น Smart Entrepreneur สนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตลอดจนรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เรื่องค่าครองชีพให้แก่ประชาชนภายใต้แคมเปญ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้”

 
ผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตามนโยบายพาณิชย์ 4.0 อาทิ


การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย Biz Club ของจังหวัดเกี่ยวกับการทำตลาดผ่านโลกดิจิตอล โดยให้ผู้ประกอบการสามารถโพสต์สินค้าของตนเพื่อจำหน่ายช่องทางช่องทางเว็บไซต์ www.bizamnat.com สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยจัดงาน Green Market เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2        ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล  เวสเกต จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 26 กันยายน 2559  เพื่อประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด และมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องอีก ณ  โซนกูร์เมต์   มาร์เก็ต ชั้น G  ศูนย์การค้าสยามพารากอน และเอ็มควอเทียร์ ขณะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านได้จัดหาตลาดรองรับสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอด ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เข้าร่วมบันทึกข้อตกลง(MOU) กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดน่าน ตามวาระจังหวัดน่าน 2 ปี 4 ขับเคลื่อน ในมิติเกษตร/พาณิชย์/พอเพียง เน้นใช้พื้นที่ทางการเกษตร      ให้คุ้มค่าในการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้เพียงพอ ต่อการบริโภคในจังหวัด โดยมีปริมาณผลผลิตมะนาวส่งเข้าศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด มหาชน พร้อมกับการทำ MOU ครั้งนี้ จำนวน 3,500 กิโลกรัม ในส่วนของการส่งเสริมตลาดชุมชน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดเปิดตลาดนัดประชารัฐ OTOP Organic ณ ลานอเนกประสงค์บริเวณด้านข้างโรงแรมลพบุรีอินน์  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ OTOP เปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์และ       วันพฤหัสบดี เวลา 15.00 – 19.00 น.

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 66 จังหวัดทั่วประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซื้อขายข้าวกันล่วงหน้าตั้งแต่ต้นฤดูการผลิต ระหว่างประธานกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่และผู้แทนโรงสีในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ของรัฐบาล โดยให้ราคาสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปในราคานำตลาดประมาณตันละ 200 บาทขึ้นไปตามชนิดและคุณภาพข้าว รวมทั้งระบุเงื่อนไขรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร และจูงใจให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพดีได้มาตรฐานตามที่กำหนด นับเป็นการนำกระบวนทัศน์การบริหารจัดการข้าวโดยใช้การตลาดนำการผลิตมาดำเนินการเป็นครั้งแรก  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างความมั่นคงและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน และยังจะเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอื่นต่อไป

การดูแลค่าครองชีพประชาชน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ณ บริเวณศาลพ่อตาหินช้าง ต. สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายสินค้าของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชุมพร คือ "กล้วยเล็บมือนาง" และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนาง ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความนิยมแวะซื้อสินค้า พร้อมทั้งมอบป้าย"ร้านนี้ดี มีป้ายราคา" ให้กับร้านค้าต้นแบบที่ปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ร้านค้าอื่นๆปิดป้ายแสดงราคาให้ถูกต้องชัดเจน นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหลายแห่งได้ออกติดตามสถานการณ์การค้าและภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วม ฝนตกหนัก อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา หรือกักตุนสินค้า
 

 

บันทึกโดย : วันที่ : 25 ก.ย. 2559 เวลา : 11:31:32

28-01-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 28, 2023, 9:57 am