ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
มท.สั่งการด่วน ผวจ. -นายอำเภอ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย


 


นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด (ยกเว้นภาคใต้) บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำปิงในภาคเหนือ ได้ไหลเข้าสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ และไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ประกอบกับบางพื้นที่มีปริมาณฝนตกมาก เช่น ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง เป็นต้น ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ที่ราบต่ำ และปริมาณน้ำสูงล้นฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีภาวะฝนตกหนักในบางพื้นที่ ให้จังหวัดเร่งจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยจังหวัด และเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่ตรวจตราสภาพน้ำ และรับฟังปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนในพื้นที่ให้เป็นประจำ หรือจัดเวรหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดลงไปอำนวยการแก้ไขปัญหาประจำพื้นที่ 

พร้อมประสานงานกับหน่วยงานชลประทาน และอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อการบริหารจัดการระบายน้ำมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการปิด - เปิด ประตูน้ำเขื่อนชัยนาทหรือเขื่อนเจ้าพระยา ให้คำนึงถึงความเร็วในการไหลของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจากภาคเหนือ และน้ำจากปริมาณฝนตกในพื้นที่ ส่วนกรณีน้ำฝนที่ตกค้างท่วมอยู่ในพื้นที่บางแห่ง ให้จังหวัดประสานงานกับชลประทาน และหน่วยงานในพื้นที่ กักเก็บไว้ในบ่อ บึง อ่างน้ำ หรือแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ก่อนเป็นอันดับแรก หรือหาทางทำเหมือง ฝายกั้นน้ำ เขื่อนยาง หรือฝายยาง สระน้ำเทียม เพื่อเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง โดยให้พยายามดำเนินการให้ได้อย่างน้อย "1 จุดเก็บกักน้ำต่อ 1 ตำบล" ก็จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อีกทางหนึ่ง และให้ทุกพื้นที่ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำ หากในพื้นที่ใดที่น้ำยังไม่ท่วม ให้จังหวัดหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคโนโลยี หรือระบบข้อมูลหรือโปรแกรมการคำนวณเพื่อประเมินหรือคาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำที่ไหลท่วม จะเข้ามาถึงพื้นที่เมื่อใดเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สำหรับการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ขอให้กำหนดหน่วยรับผิดชอบประจำพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำพื้นที่ ลงพื้นที่กำกับติดตามการปฎิบัติของหน่วยปฎิบัติตามข้อสั่งการดังกล่าวแล้ว รวมทั้งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสานงาน กับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ในการให้คำแนะนำ หรือประสานงานกับหน่วยงานในส่วนกลางเพื่อสนับสนุน การปฎิบัติงานในการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 25 ก.ย. 2559 เวลา : 15:34:58

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 1:04 am