ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กองทัพบก -กฟผ. บูรณาการโครงข่ายสื่อสารบนใยแก้วนำแสงเพื่อความมั่นคง


 


กองทัพบก ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามบันทึกความตกลงใช้งาน “โครงข่ายสื่อสารบนใยแก้วนำแสงเพื่อความมั่นคง” บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงของประเทศร่วมกัน

เมื่อ 26 กันยายน 2559 พลโท สุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก และ นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ช่องสัญญาณโครงข่ายสื่อสารบนใยแก้วนำแสงเพื่อความมั่นคง ณ ห้อง 201 สำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย นนทบุรี

รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าวว่า บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพบก กับ กฟผ. ในครั้งนี้ ถือเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ในการลดความซ้ำซ้อนด้านงบประมาณการลงทุนโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของรัฐ และเป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพบก ในการพัฒนาและบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารสินทรัพย์ระบบสื่อสาร กฟผ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าวต่อไปว่า กฟผ. และ กองทัพบก ได้ร่วมกันวางแผน วิเคราะห์ ทั้งมิติด้านวิศวกรรม ความคุ้มค่าจากการลงทุน กฎหมาย ตลอดจนการทดลองการใช้งานจริง จากทั้ง 2 หน่วยงานอย่างเข้มข้น จนได้บทสรุปในการใช้ช่องสัญญาณโครงข่ายในวันนี้ กฟผ. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพบก ในการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ กฟผ. เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน เพื่อความมั่นคงของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในภาพรวมของประเทศเป็นสำคัญ

พลโท สุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบก และ กฟผ. เป็นเสมือนหน่วยงานพี่และน้อง ที่มีอุดมการณ์ที่จะธำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นหลักเช่นเดียวกัน ในขณะที่กองทัพบก เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงอำนาจอธิปไตยให้กับประเทศชาติ กฟผ. ได้ดำเนินการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในทุกภูมิภาคของประเทศ การร่วมมือกันระหว่างสองหน่วยงาน จึงมีความสำคัญมาก มิใช่เพียงความร่วมมือในการใช้ระบบโทรคมนาคมใยแก้วนำแสงเท่านั้น แต่เป็นการแสดงให้สังคมไทยได้เห็นถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อลดภาระด้านงบประมาณของชาติ และยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ระหว่างหน่วยงานที่มีอุดมการณ์เช่นเดียวกัน

กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก มีภารกิจด้านวางแผน ติดตั้ง ควบคุม บำรุงรักษา ระบบสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างหน่วยทหารในสังกัดกองทัพบก เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่สำคัญของชาติ ในขณะที่ กฟผ. มีโครงข่ายสื่อสัญญาณ (DWDM Network) ที่ใช้งานผ่านใยแก้วนำแสง (Fiber Optic – OPGW ) ที่ติดตั้งด้านบนสุดของเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้นจึงมีความมั่นคง ปลอดภัยสำหรับเป็นทางผ่านข้อมูลที่มีความสำคัญ และเชื่อถือได้สูง อีกทั้งกระจายและครอบคลุมถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ ใกล้หน่วยทหารบกทั่วประเทศ


 

บันทึกโดย : วันที่ : 27 ก.ย. 2559 เวลา : 09:32:40

08-12-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 8, 2022, 5:11 pm