ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
อันดับความสามารถการแข่งขันของไทยขยับลงจาก 32 มาอยู่ที่ 34 
นายพสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย แถลงผลสำรวจรายงานดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) ประจำปี 2016 ของ World Economic Forum (WEF) ซึ่งเปรียบเทียบความสามารถการแข่งขันของ 138 ประเทศทั่วโลก ระบุว่า ในปีนี้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 34 ด้วยคะแนน 4.6 จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน  ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในอันดับ 32  โดยมีคะแนนที่ 4.6 เท่ากัน

หากเปรียบเทียบกับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยในปีที่ผ่านมา จะพบว่าด้านที่มีอันดับที่ดีขึ้นและส่งผลบวกต่อดัชนีความสามารถทางการแข่งขันโดยรวม ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค ที่ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 5.7 เป็น 6.1 และได้รับอันดับดีขึ้นจาก 27 เป็น 13 นับเป็นการปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากในแง่ของสมดุลในงบประมาณรัฐบาล , สัดส่วนการออมของประเทศต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (% GDP) ที่สูงขึ้น และสัดส่วนหนี้รัฐบาลต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (% GDP) ที่ลดต่ำลง นอกจากนี้ในด้านนวัตกรรม (Innovation) ที่ได้รับคะแนนเท่ากับปีที่ผ่านมา แต่ได้รับอันดับที่ดีขึ้นจาก 57 เป็น 54
          
สำหรับประเทศที่ได้อันดับ 1 - 10 ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สวีเดน สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ฮ่องกง และฟินแลนด์ ตามลำดับ ขณะที่     ภาพรวมขีดความสามารถทางการแข่งขันกลุ่มประเทศในเอเซีย  ไทยอยู่อันดับที่ 10 ไม่เปลี่ยนแปลง  

เมื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศในกลุ่ม ASEAN + 3 พบว่า  ไทยได้รับการจัดอันดับในลำดับที่ 6 เมื่อเทียบกับกลุ่ม ASEAN+3 ทั้งหมด โดยเป็นรองประเทศ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ และ จีน โดยดัชนีชี้วัดของไทยที่โดดเด่น ประกอบด้วย ความน่าดึงดูดใจของทรัพย์สินทางธรรมชาติ (Attractiveness of Natural Assets) ที่ได้รับอันดับหนึ่ง ,การให้ความสำคัญของรัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเดินทาง ได้รับอันดับที่ 2 เป็นรองประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจท่องเที่ยวของไทย และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Extent of Virtual Social Networks Use) ที่ได้รับอันดับที่ 2 เป็นรองเพียงสิงคโปร์เช่นกัน 


  

LastUpdate 28/09/2559 21:09:04 โดย : Admin

13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 6:51 am