ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่าย ดูแลงานทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์การตลาด และบริหารความเสี่ยง


 


EXIM BANK แต่งตั้งนางดารณี ธีรธนากร เป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางเศรษฐสุดา ตุลยธัญ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด และนางปาริสา ภัคดุรงค์ เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางดารณี ธีรธนากร เป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดูแลงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ EXIM BANK นางเศรษฐสุดา ตุลยธัญ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ดูแลงานด้านการวางแผนการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดำเนินงานส่งเสริมการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์ และพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก และนางปาริสา ภัคดุรงค์ เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยง ดูแลงานการพัฒนานโยบายและเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคารในด้านต่างๆ โดยสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ Basel II ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
 

นางดารณีจบการศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เคยเป็นผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โมบิลออยล์ ไทยแลนด์ จำกัด และล่าสุดเป็นผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดูแลภูมิภาคอินโดไชน่า บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK
 

นางเศรษฐสุดาจบการศึกษาปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สเตท ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ภายหลังร่วมงานกับ EXIM BANK ในปี 2539 ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการระหว่างประเทศในปี 2549 และ 2552 ตามลำดับ

 
นางปาริสาจบการศึกษาปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยงเมื่อปี 2553

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ต.ค. 2559 เวลา : 12:07:52

22-10-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 22, 2019, 4:29 am