ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ท่องเที่ยวฯเดินหน้าทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เน้นเชิงคุณภาพ


 


นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายในงานสัมมนาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาถึง ความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ได้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยแผนดังกล่าวมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ รวมถึงแผนการบูรณาการเพื่อปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ  
 
ยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวได้มุ่งเน้นทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก การสร้างสมดุล ด้านการท่องเที่ยว ทั้งอุปสงค์และอุปทาน การกระจายตัวนักท่องเที่ยวทางด้านจำนวนและระยะเวลา ส่วนที่ 2 คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกว่า 4 ล้านคนในปัจจุบันให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และส่วนที่ 3 คือ การเพิ่มการบริหารจัดการเชิงนโยบายกับ 35 หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวให้สามารถบูรณาการและเข้าถึงหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มากขึ้น

ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยเป็นอย่างมาก แต่ยังขาดการจัดการและความมีระเบียบในหลายด้าน ดังนั้น การประชุมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในวันนี้ จึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬา ฉบับที่ 6 ที่ต้องอาศัยหน่วยงานด้านกีฬาที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบและประสานงานต่าง ๆ อาทิ การประสานงานจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน เป็นต้น
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ต.ค. 2559 เวลา : 14:13:06

23-10-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 23, 2019, 11:45 pm