ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.อนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


 


(4 ต.ค.) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ  และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “วิสาหกิจ” และ “องค์การเอกชน” ให้ครอบคุลมถึงภาคการเกษตร 
2. แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้ใช้เกณฑ์จำนวนรายได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย 
3. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยเพิ่มเติมจำนวนคณะกรรมการจากเดิม 25 คน เป็น 29 คน ดังนี้ 
3.1 เพิ่มเติมรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ เพิ่มเติมปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ 
3.2 ปรับลดจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากไม่เกินสิบสองคนเหลือไม่เกินสิบคน 
3.3 ลดจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งจากผู้แทนองค์การเอกชนจากเดิมอย่างน้อยหกคน เป็นอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
3.4 ลดจำนวนผู้แทนองค์การเอกชนที่เป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาค  จากเดิมอย่างน้อยสามคน  เป็นอย่างน้อยสองคน 
4. เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดให้มีงบประมาณแบบบูรณาการในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นไปในทิศทางและนโยบายเดียวกัน 
5. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการโอนย้ายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนคณะกรรมการ ดังนี้ 
5.1 ประธานกรรมการ มาจากคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5.2 แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการโดยตำแหน่ง โดยตัดปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้แทนกระทรวงการคลังออก  เปลี่ยนผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปลี่ยนผู้แทนกระทรวงพาณิชย์เป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปลี่ยนผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกรลงทุนและเพิ่มเติมผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.3 เพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อยสี่คนเนื่องจากให้ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ และลดกรรมการที่มาจากภาครัฐลง
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ต.ค. 2559 เวลา : 19:35:41

02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 6:22 am