ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รัฐมนตรีพาณิชย์สั่งเร่งระบายลองกองจังหวัดชายแดนใต้


 


นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายและยกระดับราคาผลไม้ และผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงนี้ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนใต้ดังกล่าวได้ดำเนินการ ดังนี้

1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการประสานขอใช้พื้นที่ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อระบายลองกองของ จ.นราธิวาส ระหว่างวันที่ 5-14 ตค.2559 โดยให้ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน อ.แว้ง
จ.นราธิวาส และเกษตรกร (นายฮารง ปาเน๊าะ) ร่วมจำหน่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมาก และยังร่วมกับจังหวัด สายการบินแอร์เอเซีย และไทยสไมล์ จัดกิจกรรมเฉพาะกิจช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้ซื้อลองกองโดยไม่เสียค่าขนส่ง โดยเปิดจำหน่าย ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส

2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี เชื่อมโยงตลาดลองกองโดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ขายลองกองให้กับลูกค้ากลุ่มแรก คือคณะกรรมการหอการค้านครปฐมและส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในศาลากลาง และสมาคมโรงสีนครปฐม และขายในตัวเมืองเพิ่มเติมอีก สามารถกระจายผลผลิตลองกองได้ประมาณ 2 ตัน

3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา สงขลา และสตูล ได้ดำเนินการกระจายสินค้าลองกองไปยังจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมปริมาณกว่า 440 ตัน โดยได้รับความร่วมมือจาก      ห้าง Modern Trade ทั่วประเทศ จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้เกษตรกร 

ผลจากการพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้สามารถกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ได้กว่า 517 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 16 ล้านบาท

การดูแลสินค้าเกษตรทั้งในด้านราคา และการหาตลาดให้กับเกษตรกรเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญและเร่งผลักดันหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังออกสู่ตลาดอยู่ในขณะนี้ ให้สามารถกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตโดยเร็ว เพื่อยกระดับราคาและแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สงขลา ปัตตานี ยะลา สตูล และนราธิวาส เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพหลายชนิดโดยเฉพาะเป็นถิ่นกำเนิดของลองกองซิโป ตันหยงมัส ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียง มีจุดเด่นที่มีรสชาติ หวานหอม เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ซึ่งมีปริมาณรวม 45,000 ตัน แต่เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้อย่างคล่องตัว ทำให้เกษตรกรไม่มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิต กระจายจากแหล่งผลิตของจังหวัดให้ไปถึงผู้บริโภคโดยตรงในพื้นที่อื่นๆ นอกพื้นที่แหล่งผลิต ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่มาก (เดือนสิงหาคม-กันยายน) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องดำเนินการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด และช่วยส่งเสริมให้เกษตรมีรายได้เพิ่มและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ต.ค. 2559 เวลา : 15:35:27

26-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2022, 5:27 am