ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม. ตั้งเป้าเก็บรายได้ปี 60 จำนวน 76,000 ล้านบาท


 


(6 ต.ค.59) เวลา 14.00 น. ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2559 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.  โดยในที่ประชุม นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ได้รายงานว่า รายรับกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ประมาณการไว้ที่ 70,000 ล้านบาท ปรากฏว่าสามารถจัดเก็บได้จริง จำนวน71,775.78 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการที่คาดไว้ แบ่งเป็นรายได้ที่ กทม.จัดเก็บเอง 17,232.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.01 และเป็นรายได้ที่ส่วนราชการอื่นเก็บ 54,543.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.99

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครประมาณการรายรับอยู่ที่ 76,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่ กทม.จัดเก็บเอง 20,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.32  และเป็นรายได้ที่ส่วนราชการอื่นเก็บ 56,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.68  ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเร่งรัดการจัดเก็บภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ทั้งรายเก่าและรายใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วน  ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงให้ครบถ้วน และเร่งรัดและจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าบริการ และค่าปรับ เช่น ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย  ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย ให้ถูกต้องและครบถ้วน ฯลฯ ตลอดจนให้แต่ละสำนักงานเขตดำเนินการบูรณาการร่วมกันภายในเขตเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ยังแจ้งเพิ่มเติมด้วยว่า กระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับอัตราภาษีป้าย เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีป้ายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะรวมถึงป้ายที่ใช้เครื่องจักรกล เช่น ป้ายจออิเล็กทรอนิกส์ และกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ เพื่อให้สามารถจัดเก็บรายได้จากภาษียาสูบและค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักในโรงแรม รวมทั้งปรับอัตราการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันฯ จากลิตรละ 5 สตางค์ เป็นลิตรละ 10 สตางค์ ซึ่งหากมีการประกาศใช้เมื่อใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ต.ค. 2559 เวลา : 17:40:18

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 12:25 am