ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ใช้ ม.44 แก้ปัญหาบุคลากรการบินขาดแคลน


 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านการบิน ระบุว่า

          
โดยที่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินของไทยมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพื่อรองรับการแข่งขันด้านการบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วย แต่เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนและยังประสบปัญหาในการผลิตบุคลากรด้านการบินไม่ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการผลิตนักบิน พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ และครูการบิน ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน จำเป็นจะต้องจัดหาบุคลากรทดแทนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบิน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของรัฐวิสาหกิจบางแห่งให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในภาพรวม
          
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
         
ข้อ ๑ ในคำสั่งนี้ “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
         
ข้อ ๒ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้สำหรับพนักงานของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด สถาบันการบินพลเรือน และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด แล้ว พนักงานดังกล่าวยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่มาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้พนักงานมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
          พนักงานตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
          (๑) นักบิน สำหรับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
          (๒) ครูการบิน สำหรับสถาบันการบินพลเรือน
          (๓) พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ สำหรับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
         
ข้อ ๓ สัญญาจ้างพนักงานตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งกำหนด โดยอย่างน้อยต้องกำหนดหน้าที่ของพนักงาน และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ของพนักงานไว้ด้วยสัญญาจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้สำหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ และกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกประการ
         
ข้อ ๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้
         
ข้อ ๕ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ต.ค. 2559 เวลา : 08:00:31

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 1:11 am