ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
L&E ยันยังบริหารงานต่อได้หลัง ก.ล.ต.แจ้งการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท


 


บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (L&E) ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ว่า ตามที่ ก.ล.ต.มีหนังสือที่ กลต.ฝค.1811/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 แจ้งว่า สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 4 ได้เป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายปกรณ์ บริมาสพร และพวกอีก 8 ราย ในฐานะกรรมการของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นจาเลยต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาร่วมกันเป็นกรรมการและผู้บริหารในการดำเนินกิจการบริษัทมหาชนไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายและทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืน ซึ่งเป็นการทุจริตตามมาตรา 4 มาตรา 89/7 และมาตรา 281/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 4 มาตรา 33 มาตรา 85 วรรคหนึ่ง มาตรา 102 มาตรา 104 และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

จึงส่งผลให้ นายปกรณ์ บริมาสพร ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนตามนัยมาตรา 89/3 มาตรา 89/4 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ นับตั้งแต่วันที่ลงในหนังสือนี้ และขณะนี้นายปกรณ์ บริมาสพร และพวกกำลังทำเรื่องยื่นอุทธรณ์คำสั่งของเลขาธิการ ก.ล.ต.ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรมทั้งนี้เพราะในคดีเรื่องเดียวกันนี้ศาลจังหวัดพระโขนงได้อ่านคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 887/2558 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. พิพากษาให้ยกฟ้อง นายปกรณ์ บริมาสพร เนื่องจากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด

อย่างไรก็ตามในระหว่างนี้นายปกรณ์ บริมาสพร ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) ตามคำสั่งของเลขาธิการ ก.ล.ต. จนกว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น แต่เนื่องจากบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) ยังมีกรรมการอีก 10 ท่าน ทำหน้าที่เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จึงยังสามารถบริหารและกำกับการดำเนินกิจการบริษัทได้ตามปกติและไม่กระทบกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเร็วเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ต.ค. 2559 เวลา : 11:25:55

10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 11:05 pm