ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โพลชี้ปชช. 74.36% เชื่อใจ'บิ๊กตู่'ซื่อสัตย์ พูดจริงทำจริง แต่สิ่งที่ไม่เชื่อใจยังแก้ปัญหาศก.ไม่ได้


 


 
ในสภาพปัจจุบันความเชื่อมั่น เชื่อใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้การทำงานของรัฐบาลผ่านไปได้                         อย่างบรรลุผล  ที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การดูแลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องประสบกับปัญหาหลายๆเหตุการณ์ล้วนมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อการบริหารงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง                       เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนสู่ “รัฐบาล” ซึ่งเป็นหลักในการบริหารประเทศ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,287 คน ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2559 สรุปผลได้ ดังนี้   

             

เมื่อถามถึง สิ่งที่ประชาชน “เชื่อใจ” รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์  คือ

อันดับ 1 ตัวนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 74.36%เพราะ มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี พูดจริงทำจริง  มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและส่วนรวม ฯลฯ

อันดับ 2 การแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น จัดระเบียบสังคม 72.57%เพราะ มีผลงานให้เห็นต่อเนื่อง เห็นถึงความตั้งใจในการทำงาน เจ้าหน้าที่เคร่งครัด ปัญหาที่สะสมมานานถูกแก้ไข มีอำนาจพิเศษ ฯลฯ

อันดับ 3 เป็นรัฐบาลทหารที่ไม่มีนักการเมืองมาร่วม 61.85%เพราะ  ไม่มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำงานสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเด็ดขาด ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน ฯลฯ

อันดับ 4 จะมีการจัดการเลือกตั้ง 60.06%เพราะ มีแผนการทำงานที่มีความชัดเจน ทำงานตามโรดแมป รู้กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ฯลฯ 

อันดับ 5 การพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 56.49%เพราะ มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน มีโครงการขนาดใหญ่พัฒนาการคมนาคมของประเทศ ประชาชนได้รับประโยชน์ ประเทศพัฒนามากขึ้น ฯลฯเมื่อถามถึง สิ่งที่ประชาชน “ไม่เชื่อใจ” รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์  คือ

อันดับ 1 ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ 78.09%เพราะ ธุรกิจการค้า การลงทุนซบเซา ประชาชนยังมีความเป็นอยู่ลำบาก ต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น            ข้าวของแพง ฯลฯ

อันดับ 2 การสร้างความปรองดองในบ้านเมือง 67.60%เพราะ เป็นปัญหาที่สะสมมานาน แก้ไขได้ยาก ยังมีความขัดแย้งให้เห็น มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน     มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ฯลฯ 

อันดับ 3 ความซื่อสัตย์สุจริต 65.73%เพราะ มีข่าวให้เห็นมากขึ้นเกี่ยวกับการทุจริต การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เหมาะสม เช่น โครงการอุทยาน                    ราชภักดิ์ ทริปฮาวาย ฯลฯ 

อันดับ 4 การใช้อำนาจพิเศษ 55.94%เพราะ มีการใช้มาตรา 44 บ่อยครั้ง เกิดความไม่เป็นธรรม กังวลว่าอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ                            บางเรื่องอาจไม่ได้มีการตรวจสอบเพียงพอ  ฯลฯ
อันดับ 5 การบริหารงานของรัฐบาล 50.35%
เพราะ เป็นรัฐบาลที่ไม่มีการตรวจสอบ อาจเกิดความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์                 ถูกกดดันจากกลุ่มต่างๆ ฯลฯ


เมื่อถามว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชน “เชื่อใจ” รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ มากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 ค่อนข้างเชื่อใจ 40.56%เพราะ รัฐบาลมุ่งมั่นในการบริหารประเทศ ตั้งใจแก้ปัญหาบ้านเมือง มีคณะทำงานที่มีความรู้ความสามารถ                                เชื่อใจในตัวนายกฯ มีความเด็ดขาด  ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่ค่อยเชื่อใจ 24.01%เพราะ สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ดีขึ้น มีแต่ความขัดแย้งและหวังผลประโยชน์ ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ประชาชนเดือดร้อน ค่าครองชีพสูง ฯลฯ

อันดับ 3 เชื่อใจ 20.51%เพราะ มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จัดระเบียบสังคม รัฐบาลมีเสถียรภาพ                                 กำลังจะมีการเลือกตั้ง ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่เชื่อใจ 14.92%เพราะ  เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ไม่สามารถตรวจสอบได้ มีกระแสข่าวเชิงลบ เช่น การใช้งบประมาณต่าง ๆ ฯลฯ
       
 

บันทึกโดย : วันที่ : 09 ต.ค. 2559 เวลา : 09:50:11

09-12-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 9, 2022, 2:57 am