ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์ยกระดับเครือข่าย MOC Biz Club ระดับจังหวัด สู่ Biz Club THAILAND (BCT) ระดับประเทศ


 พาณิชย์เตรียมยกระดับเครือข่าย MOC Biz Club ระดับจังหวัด สู่ Biz Club THAILAND (BCT) ระดับประเทศ ขยายวงธุรกิจให้กว้างขึ้น พร้อมเร่งปั้นเป็น Smart Enterprise

 

‘พาณิชย์’ ปลื้ม ‘เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club’ ไปได้สวย จัดงาน 8 ครั้ง ผลสัมฤทธิ์เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ยอดจำหน่ายสินค้ารวมเกือบ 8 ล้านบาท เจรจาธุรกิจ มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ปี’60 ยกระดับเป็นเครือข่ายธุรกิจระดับประเทศ Biz Club THAILAND (BCT) ขยายวงธุรกิจให้ครอบคลุมและกว้างขึ้นครบทุกมิติและทุกระดับ พร้อมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนรูปแบบประชารัฐ สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจในท้องถิ่น โดยมีพาณิชย์จังหวัดเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงประสานงาน และเป็นที่ปรึกษาแก่เครือข่ายฯ เร่งปั้นธุรกิจเครือข่ายเป็น Smart Enterprise ใช้นวัตกรรมพัฒนาต่อยอดสินค้าให้ตรงใจผู้บริโภค พร้อมเปิดโลกการค้าขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “จากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกิจ SMEs ทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมกลุ่มกันภายใต้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจในท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันแก่สมาชิกเครือข่ายฯ ให้มีความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) ก่อนที่จะเชื่อมโยงสู่ประชาคมโลก (Connect to the World) รวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค (Local Economy) ให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้มีเสถียรภาพและเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง”

“ในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ‘สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club’ ขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง แบ่งเป็นส่วนภูมิภาค จำนวน 6 ครั้ง (ชลบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา สงขลา และขอนแก่น) และส่วนกลาง 2 ครั้ง มีสมาชิกเครือข่ายฯ เข้าร่วมกว่า 1,400 คน และพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ มียอดจำหน่ายสินค้ารวมกว่า 8 ล้านบาท โดยสินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ อาหาร/เครื่องดื่ม เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ”

“การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) จำนวน 60 คู่ มีมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจที่มีการเจรจาฯ มากที่สุด ได้แก่ เครื่องประดับ อาหารแปรรูป เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งผลการจำหน่ายสินค้า และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ สะท้อนถึงความสำเร็จของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นอย่างดี และ    มีผลสัมฤทธิ์เกินกว่าเป้าหมายที่กระทรวงฯ ได้ตั้งไว้”

“สำหรับในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงฯ เตรียมยกระดับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้เป็นเครือข่ายธุรกิจระดับประเทศในชื่อ Biz Club THAILAND หรือ BCT ตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (18 กลุ่มจังหวัด) ที่ได้ระดมความคิดเห็นร่วมกันทำสรุปยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มจังหวัดไว้แล้ว โดยจะขยายวงธุรกิจให้กว้างขวางและครอบคลุมทุกมิติ เช่น ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การสร้างตราสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาธุรกิจระหว่างสมาชิกด้วยกัน การขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสินค้าสู่สังคม Thailand 4.0 ตลอดจน    ให้ครอบคลุมธุรกิจทุกระดับทุกประเภท ตั้งแต่ระดับเล็กจนถึงระดับใหญ่ เพื่อให้การขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ BCT        ครบวงจรมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายให้มีความหลากหลายมากที่สุด รวมทั้ง ผลักดันธุรกิจที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเปิดโลกการค้าขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่จะเข้าทำตลาดในต่างประเทศด้วย”

“นอกจากนี้ จะมีการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนรูปแบบประชารัฐมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ธุรกิจในท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง โดยพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดจะเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยง ประสานงาน อำนวยความสะดวก     ให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายธุรกิจฯ พร้อมขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ BCT ในจังหวัดให้เกิดการเชื่อมโยงกับ BCT ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึง จะทำการผลักดันให้ผู้ประกอบการในเครือข่ายฯ เป็น ‘ผู้ประกอบการ 4.0’ ในรูปแบบของ Smart Enterprise ที่กระทรวงพาณิชย์กำลังให้การส่งเสริม โดยใช้นวัตกรรมพัฒนาต่อยอดสินค้าให้ตรงใจผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ”

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) MOC Biz Club ได้ดำเนินการจัดตั้งครบแล้วทั่วประเทศใน 77 จังหวัด      มีสมาชิกรวม 8,888 ราย แบ่งเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 3,085 ราย ภาคเหนือ (17 จังหวัด) 2,268 ราย ภาคกลาง (21 จังหวัด) 1,802 ราย ภาคใต้ (14 จังหวัด) 724 ราย ภาคตะวันออก (4 จังหวัด) 519 ราย ส่วนกลาง   490 ราย โดยกลุ่มธุรกิจที่เป็นสมาชิกใน 5 อันดับแรก คือ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างและกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน                                                                                                                                    
                           

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 ต.ค. 2559 เวลา : 06:53:05

09-12-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 9, 2022, 3:02 am