ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
อธิบดีกรม สบส.ขอให้บุคลากรมุ่งมั่นทำงานสนองปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


 


อธิบดีกรม สบส.ขอให้บุคลากรทุกคน มุ่งมั่นทำงาน คุ้มครองความปลอดภัยประชาชน สนองปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เช้าวันนี้ (19 ต.ค. 2559) ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรม สบส.ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 10 รูป และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที  จากนั้นคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัย
นายแพทย์วิศิษฎ์ กล่าวว่า แม้ช่วงเวลานี้จะถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แก่ประเทศ แต่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม สบส.กว่า 1,200 คนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำจิตใจให้เข้มแข็งสนองพระปณิธานในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน โดยยึดมั่นพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ให้ข้าราชการทุกคนมีความเสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่เห็นแก่ตัว ซึ่งบทบาทของกรม สบส. มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นธรรม จึงขอให้บุคลากรในสังกัดทั้งหมด ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนไทยทั่วประเทศ ให้บรรลุการมีสุขภาพดีอย่างทั่วถึง และยั่งยืน ซึ่งจะเป็นฐานพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
ขณะเดียวกัน ขอให้เจ้าหน้าที่กรม สบส.ซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพถึง 42 สายงาน ทั้งสายงานแพทย์ สาธารณสุข วิศวกร ช่างเทคนิค ฯลฯ ยึดมั่นการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 ประการ คือ ความพอประมาณ มีความพอดีในการใช้ชีวิตไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่น, ความมีเหตุผล ตัดสินใจบนหลักเหตุผลอย่างรอบคอบ และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว มีการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล

 


 

 

LastUpdate 19/10/2559 11:49:26 โดย : Admin

17-02-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555