ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์ประกาศยุบเลิกสำนักงาน ก.ส.ล. และตลาด AFET มีผล 1 พ.ย.59


 


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดวันยุบเลิกสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าและตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
          
โดยที่มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558 กำหนดให้ยุบเลิกสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าและตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เมื่อครบกำหนดสิบห้าเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร สำนักงานและตลาดอาจยุบเลิกก่อนได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
          
เนื่องจากได้มีการดำเนินการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าและตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยยุบเลิกก่อนระยะเวลาตามกฎหมายดังกล่าว และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 กำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันยุบเลิกสำนักงานและตลาด 
         
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
         
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันยุบเลิกสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ต.ค. 2559 เวลา : 11:41:13

08-12-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 8, 2023, 9:50 am