ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รองนายก 'สมคิด' เปิดงาน Creative Thailand เพื่อนำความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ


 วันนี้ (วันที่ 19 ตุลาคม 2559) เวลา 10.45 น. ณ ห้อง 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายสมคิด จตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Creative Thailand เพื่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารหน่อยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชน จำนวน 500 คน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการว่า เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยรวมทั้งสร้างการรับรู้ของประชาชนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ จากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศภายใต้โมเดล ประเทศไทย 4.0 จึงจัดงาน Creative Thailand ครั้งนี้ขึ้น โดยกิจกรรมภายในงาน ได้มีการจัดนิทรรศการการถ่ายทอดกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การจัดนิทรรศการเมืองต้นแบบของการนำความคิดสร้างสรรมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ การจัดแสดงผลงานของภาครัฐและสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงการแสดงสินค้าและบริการของภาคเอกชนที่ผ่านการพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการจัดสัมมนาเชิงวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี เปิดพิธีการจัดงาน Creative Thailand พร้อมกล่าวมอบนโยบายในตอนหนึ่งว่า ในนามของตัวแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความต้องการบอกกล่าวแก่พี่น้องประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของ Creative Thailand สือเนื่องมาจากการดำเนินงานของรัฐบาลมี่ผ่านมา ได้มีนโยบายใหม่ ๆ เกิดขึ้นมามากมายและมีนโยบายหลักเพื่อก้าวไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมกับให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมสร้างความก้าวหน้าไปสู่ระดับนานาชาติ รัฐบาลจึงได้ดำเนินการปฏิรูปการเกษตร เชื่อมโยงมาพร้อมกับ ดิจิตอลไทยแลนด์ และสตาร์ทอัพไทยแลนด์ จนกระทั่งวันนี้ ได้มาถึง Creative Thailand 9k,แนวคิดการดำเนินการมายาวนานกว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อต่อยอดปรับเปลี่ยน สามารถที่จะนำมาพัฒนาเป็นแนวทางให้กับประเทศไทยได้จริง รัฐบาลได้ริเริ่มสร้างองค์ประกอบใหม่ขึ้นมา แบ่งเป็น 6 คัสเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยเริ่มจากกลุ่มเกษตร ไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ และนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ มาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่เป็นแรงผลักดันให้ Creative Thailand สามารถเกิดขึ้นจริง

รัฐบาลร่วมกันกับกระทรวงกระทรวงพาณิชย์ ศึกษาแนวความคิดสร้างสรรค์ Creative Thailand มาอย่างยาวนาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ นำ Creative Thailand ความคิดสร้างสรรค์มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าต่าง ๆ จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งหมดนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยนำพาประเทศชาติให้ไปสู่ความก้าวหน้าได้ในอนาคต และประเทศไทยจะต้องมีเอกลักษณ์ที่สำคัญให้ได้โดยเร็ว รวมไปถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำมาเชื่อมโยงให้เข้ากับเอกลักษณ์ประเพณีไทยและศิลปะความเป็นไทยได้ รวมทั้งนำ Creative Thailand มาต่อยอดสร้างมูลค่าสินค้า และศักยภาพที่มีอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ประชาชนได้มองข้ามไป ดำเนินการทั้งหมดอย่างเป็นระบบร่วมกัน ทั้งในส่วนของดิจิตอลไทยแลนด์ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ และ Creative Thailand สร้างกลุ่มผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างจริงจัง ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง และมีมุมมอง Creative Thailand มีความสำคัญยิ่ง พร้อมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Creative Thailand ให้เกิดการกระจายตัวของกว้างขวางขึ้นให้ได้ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้มีความคิดที่สร้างสรรค์และกว้างไกล ผลิตคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังที่สำคัญเพื่อการต่อยอดพัฒนาประเทศ ช่วยเหลือกันตามแนวทางประชารัฐ

ในตอนท้าย รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวให้กำลังใจว่า ทราบดีประชาชนทุกคนมีความโศกเศร้า เนื่องจากการสูญเสียกำลังใจที่สำคัญ แต่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้พี่น้องประชาชนทุกคนก็แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีที่รวมใจเป็นหนึ่งในการร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ นำพลังใจเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นพลังใจร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไกล สืบสานแนวทางพระราชดำริ ตอบสนองพระคุณด้วยความสามัคคีของคนไทยในชาติ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวเดินหน้าต่อไป ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้ได้ต่อไป

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ต.ค. 2559 เวลา : 15:18:50

03-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 3, 2020, 4:08 am