ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.แรงงานแจงข่าวปรับค่าจ้างขั้นต่ำ คกก.พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านก่อนเสนอ ครม.


 


นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักได้นำเสนอข่าวมติที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 19 เมื่อวานนี้ (19 ต.ค.59) โดย หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรรมการค่าจ้างได้แถลงข่าวร่วมกับกรรมการฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ถึงผลการพิจารณาว่าที่ประชุมได้มีมติ ให้แบ่งค่าจ้างออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกไม่ขึ้นค่าจ้างใน 8 จังหวัด กลุ่มที่สองขึ้นค่าจ้าง 5 บาท ใน 49 จังหวัด กลุ่มที่สามขึ้นค่าจ้าง 8 บาท ใน 13 จังหวัด และกลุ่มที่สี่ขึ้นค่าจ้าง 10 บาท ใน 7 จังหวัด ตามที่สื่อนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
          
นายสุทธิฯ ยันยันว่า ขั้นตอนการพิจารณาการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2560 ทุกขั้นตอนภายใต้คณะกรรมการค่าจ้าง ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านแล้ว ซึ่งข้อมูลทุกอย่างได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดแต่ละจังหวัด ที่มีผู้แทนทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างด้วยแล้ว รวมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง สำหรับการพิจารณาครั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจไปกำหนดแนวทางเพื่อใช้สูตรการคำนวณใหม่ ซึ่งเพิ่มเติมตัวชี้วัดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในปัจจุบัน ดัชนีชี้วัดค่าครองชีพ อัตราค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อในปี 2558 - 2559 มาตรฐานค่าเฉลี่ยค่าครองชีพ ต้นทุนการผลิตราคาสินค้าและบริการ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ (จีดีพี) คำนวณจากปี 2553 - 2557 รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ขณะเดียวกันได้ศึกษาค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศเพื่อนบ้านด้วย
           
ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปกระทรวงแรงงานจะนำผลสรุปของคณะกรรมการค่าจ้างดังกล่าวเสนอ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จากนั้นรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2560 ต่อไป จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2560 นี้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 ต.ค. 2559 เวลา : 13:32:25

31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 4:26 am