ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พณ. จัดประชุมติดตามความคืบหน้า Quick Win Project จาก CLMVT Forum 2016


 


พณ. จัดประชุมติดตามความคืบหน้า Quick Win Project จาก CLMVT Forum 2016เพื่อขับเคลื่อนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของ CLMVT ให้เติบโตไปด้วยกัน

รัฐบาลมีนโยบายเชิงรุก กระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศกลุ่ม CLMV ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น และมอง CLMV เป็นเสมือนหนึ่งตลาดในประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดงาน CLMVT Forum 2016: Towards as Shared Prosperity ขึ้น เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างผู้นำระดับสูงภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการของ CLMVT ในการก้าวสู่ตลาดโลกและการเจริญเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งจะเป็นเวทีหลักสำหรับการหารือระหว่าง CLMVT เป็นประจำทุกปี

          
กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามผลความร่วมมือต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการงาน CLMVT Forum 2016 โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้เป็นประธานการประชุมติดตาม/ประเมินผล CMVT Forum 2016 ครั้งที่ 1/2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแต่ละประเด็น Quick Win โดยมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute: MI) รวมทั้งหน่วยงานภายในกระทรวง เข้าร่วมเสนอความคืบหน้าโครงการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

การประชุมฯ มีความคืบหน้าที่สำคัญ เช่น 1) การส่งเสริมการจัดตั้ง CLMVT Business Forumให้เป็นเวทีของภาคเอกชนในการจับคู่และร่วมมือทางธุรกิจ ตลอดจนหารือปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในด้านการค้าการลงทุน และประสานภาครัฐในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียด 2) การจัดทำ Knowledge Tank ให้เป็นฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนใน CLMVT ประกอบด้วยข่าวสาร ข้อมูลวิชาการ และข้อมูลสถิติต่างๆ เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการวางโครงสร้าง และ 3) CLMVT Human Capital Development Partnership ในการนี้ MI ได้นำเสนอข้อเสนอโครงการพัฒนาฯ โดยมุ่งเน้น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจ 2) การพัฒนาศักยภาพในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 3) การพัฒนาศักยภาพสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาค CLMVT โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกลับไปพิจารณาให้ความเห็นต่อประเด็นการพัฒนา/หัวข้อฝึกอบรม การมีส่วนร่วมพัฒนา และงบประมาณสนับสนุน เพื่อ MI ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ CLMVT ทั้งนี้ จะได้เสนอต่อที่ประชุม CLMVT Forum 2017 ณ ประเทศกัมพูชา เพื่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่อไป
 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 ต.ค. 2559 เวลา : 16:54:46

31-01-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 31, 2023, 3:17 am